Archief

College van B&W verleent geen goedkeuring aan overeenkomst. Gemeente toch gebonden?

dinsdag 30 oktober 2012

Het sluiten van overeenkomsten met een overheidslichaam zoals de gemeente, is onderworpen aan de goedkeuring van de het College van Burgemeester en Wethouders (hierna te noemen: College). Ondernemers krijgen vaak te maken met overheidslichamen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een industrieterrein.

Executeur gebruikt geld uit de nalatenschap

dinsdag 30 oktober 2012

Een executeur heeft het exclusieve beheer over de nalatenschap van een overledene. Hij heeft het dus voor het zeggen! Zelfs de erfgenamen kunnen niet zonder hem beschikken over geld en goederen.

De executeur moet wél rekening houden met de erfgenamen in de wijze waarop hij zijn taak uitoefent. Hij zal namelijk als hij klaar is met afwikkelen rekening en verantwoording moeten afleggen aan de erfgenamen om een goedkeuringsverklaring, de zogenaamde decharge, te kunnen krijgen.

Niet te veel erfbelasting betalen?

dinsdag 30 oktober 2012

Al eerder schreven we over de mogelijkheid om bezwaarschriften in te dienen tegen aanslagen erf- en schenkbelasting in verband met een uitspraak van de Rechtbank Breda. De rechtbank vond dat het discriminatie was, dat mensen die ondernemingsvermogen erven een grote vrijstelling krijgen, terwijl mensen die een ‘gewone erfenis krijgen daar veel belasting over moeten betalen.

Pensioenrechten 20 jaar na scheiding nog verdelen

dinsdag 30 oktober 2012

Het kan voorkomen dat pensioenrechten die een ex-partner vóór de echtscheiding heeft opgebouwd en die niet zijn meegenomen in de verdeling. Van die overgeslagen pensioenrechten kan dan op grond van de wet een ‘nadere verdeling’ worden gevorderd.

Overeenstemming over voorwaarden aandelenovername moet klip en klaar blijken

dinsdag 30 oktober 2012

Zolang niet met zekerheid kan worden aangenomen dat partijen bij een aandelenovername aantoonbaar overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden, is er geen sprake van een overeenkomst. De overdrager noch de overnemer kan dan nakoming van die ‘overeenkomst’ afdwingen.

Verkoper aansprakelijk wanneer oppervlakte in notariële akte afwijkt

dinsdag 30 oktober 2012

De oppervlakte van een te koop aangeboden pand of perceel grond kan voor de koper van uitermate groot belang zijn. Daarom dienen verkopers of de door verkopers ingeschakelde makelaars vooraf een onderzoek in te stellen naar de juiste oppervlakte. Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem zich hierover uitgesproken.

Fundering pand in slechte staat, geen schadevergoeding aan koper

dinsdag 23 oktober 2012

Het kopen van een oud pand brengt risico’s met zich mee. Bij het sluiten van een koopovereenkomst moeten partijen zich vooral bij oude panden bewust zijn dat verkoper een mededelingsplicht en koper een onderzoeksplicht heeft.

Statuten ANBI’s en SBBI’s aanpassen voor fiscale voordelen

dinsdag 23 oktober 2012

Beleggingsactiviteiten van algemeen nut beogende instellingen (ANBI) worden door de Belastingdienst niet gekwalificeerd als commerciële activiteiten. Althans, als de winst daarvan binnen een redelijke termijn vrijwel geheel ten goede komt aan de doelstelling van de ANBI. Deze (nieuwe) regel geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

Ouder raakt gezag kind eerder kwijt

dinsdag 23 oktober 2012

Als het kabinet zijn zin krijgt, dan kunnen ouders straks eerder het ouderlijk gezag over hun kind verliezen. Het moet dan gaan om ouders die psychisch ziek of verslaafd zijn, of hun kind ernstig mishandelen of verwaarlozen. En als een kind straks twee jaar onder toezicht van jeugdzorg staat, dan zouden ouders ook het gezag over dat kind kwijt zijn. De voorstellen daartoe zijn in behandeling bij de Eerste Kamer.

Partner kan begunstiging gezamenlijke polis niet eenzijdig wijzigen

dinsdag 23 oktober 2012

Het komt zo vaak voor. Een stel koopt samen een huis en sluit daarvoor een hypotheeklening af. Meestal vraagt de bank dan om een levensverzekeringspolis. Als één van de partners dan overlijdt, kan met het verzekeringsgeld de hypotheek geheel of deels worden afgelost. De overblijvende partner komt dan minder snel in financiële moeilijkheden.

Pagina's