Archief

Is sprake van hinder door uitbouw balkon van buren?

dinsdag 19 februari 2013

Als de gemeente aan uw buurman een bouwvergunning verleent voor het aanbrengen van een balkon of een ander bouwwerk aan de gevel, kunt u dan van uw buurman schadevergoeding vorderen wegens onrechtmatige hinder als gevolg van minder lichtinval, minder zonlicht en mogelijke waardedaling van uw huis?

Persoonlijke aansprakelijkheid op de loer bij faillissementstekort

dinsdag 19 februari 2013

Het aantal faillissementen in Nederland is groot. Het is de tol van een haperend draaiende economie. Faillissementen leveren al snel faillissementstekorten op. Het risico voor u als ondernemer in een bv is dat u ook persoonlijk opdraait voor een faillissementstekort. Wanneer dreigt die persoonlijke aansprakelijkheid?

Veranderingen in wettelijke verhouding ouders-kind

dinsdag 12 februari 2013

Het parlement gaat zich het komende jaar bezig houden met door het kabinet voorgestelde wijzigingen in het personen- en familierecht over de verhouding ouders-kind, zowel in huwelijksrelaties als bij geregistreerd partnerschap. Het gaat vooral om regels over ouderschap en voogdij.

Vaderschap vastgesteld na overlijden

dinsdag 12 februari 2013

Ook al wordt er bij het maken van een testament goed nagedacht over de inhoud, niet veel mannen zullen er bij stilstaan dat ze ook na hun dood nog ‘vader kunnen worden’. De vraag is of hun testament daar wel in voorziet?

Samengestelde gezinnen en aanvaarden erfenis

dinsdag 12 februari 2013

Bij samengestelde gezinnen weten de kinderen vaak niet dat zij risico lopen bij overlijden van de ouders. Stel een man heeft kinderen uit zijn eerste huwelijk en kinderen uit zijn tweede huwelijk. Als de man als eerste overlijdt, zal er meestal sprake zijn van een langstlevenden regeling waardoor de langstlevende alles krijgt en de kinderen op hun erfdelen moeten wachten. De erfdelen van de kinderen worden dan wel berekend, maar niet uitbetaald. De kinderen krijgen een vordering zo groot als hun erfdeel, dat zij kunnen opeisen als hun (stief)moeder komt te overlijden.

Bedenktijd bij koop woning

dinsdag 12 februari 2013

De wet schrijft voor dat een particuliere koper van een woning een bedenktijd is gegund na het sluiten van een schriftelijke koopovereenkomst. Als u een huis heeft gekocht, heeft u binnen 3 dagen na ontvangst van de getekende koopovereenkomst nog de mogelijkheid van de koop af te zien. Deze regeling is in de wet opgenomen om de u de gelegenheid te geven een deskundige te raadplegen. Zo wordt u beschermd tegen het nemen van een overhaaste beslissing.

Kopen van een woning op een veiling

dinsdag 12 februari 2013

De financiële crisis in de huizenmarkt is nog steeds niet tot stilstand gekomen. Dagelijks kan men in de krant lezen dat ergens in Nederland weer een (executie)veiling van woonhuizen wordt gehouden. Als de eigenaar van de woning zijn rente- en aflossingsverplichting niet meer kan nakomen, is er voor de bank vaak maar één uitweg en dat is de woning in het openbaar te verkopen.

Bedrijfsopvolgingsregeling in Successiewet geactualiseerd

dinsdag 12 februari 2013

De regels over bedrijfsopvolging in de Successiewet zijn onlangs door het kabinet geactualiseerd. Daarmee ontstaat meer duidelijkheid over toepassing van de regels bij overlijden van de ondernemer. De verduidelijking heeft betrekking op regels die gelden als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd met daarin een finaal verrekenbeding en op regels als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Ook is er meer duidelijkheid gekomen over het ‘uitzakken’ van vennootschappen en IB-ondernemingen in dochtervennootschappen.

Kosten groot onderhoud appartementencomplex niet bekend bij koper

dinsdag 05 februari 2013

Bij het kopen van een woonappartement moet de koper zich bewust zijn van zaken die een aanmerkelijke verzwaring van de financiële lasten met zich mee kunnen brengen. Het gaat dan in dit geval niet om het woonappartement zelf, maar om de eventuele kosten en lasten die betrekking hebben op het gehele appartementencomplex waarvan het appartement van koper deel uit maakt.

Ontbreken goede boekhouding wordt strafbaar

dinsdag 05 februari 2013

Het belang van een goede administratie is van groot belang voor ondernemingen. In de praktijk blijkt echter dat er niet altijd een deugdelijke administratie is gevoerd, met de nodige vervelende juridische en financiële gevolgen van dien. In de Tweede Kamer leeft inmiddels breed de opvatting dat het ontbreken van een fatsoenlijke administratie in een faillissement moet worden gesteld. Een motie met dit oogmerk is aangenomen.

Pagina's