Archief

Positie schuldeiser/schuldenaar kan niet binnen huwelijk

dinsdag 28 mei 2013

In een nog niet helemaal afgewikkelde echtscheiding – een onverdeelde boedel van de voormalige gemeenschap van goederen – kunnen zich vreemde taferelen afspelen. Zo ook in de situatie dat een van de ex-partners, een dag of wat voor de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking, ‘om niet’ (zonder tegenprestatie) een pand aan een derde levert, op welk pand nog een hypotheek rust. Het is voor de zich benadeeld voelende partner niet zo eenvoudig om die overeenkomst te laten vernietigen.

Bij de familie op de bank of naar ‘De familiebank’

dinsdag 28 mei 2013

Jonge stellen hebben steeds meer moeite om geld te lenen voor de aankoop van hun eerste huis. Vaak gaan ze dan huren of blijven ze langer dan gepland bij hun ouders wonen. Maar ouders die wat vermogen achter de hand hebben, zouden kunnen overwegen hun kinderen fiscaal voordelig aan een hypotheeklening te helpen.

Notariële akte voor giften

dinsdag 28 mei 2013

Giften aan bijvoorbeeld goededoelinstanties, kunnen voor de Inkomstenbelasting worden afgetrokken van het inkomen. Maar waar moet u rekening mee houden?

Elk jaar, als de belastingaangifte weer gedaan moet worden, mag u alle gedane giften van het belastingjaar bij elkaar optellen. U mag de giften maar beperkt aftrekken. Aftrek is er alleen als het bedrag aan giften meer is dan 1% van uw verzamelinkomen, maar maximaal 10%. Er geldt overigens een minimum van € 60.

Gezamenlijke rekening niet automatisch gezamenlijke wetenschap

dinsdag 28 mei 2013

Een gezamenlijke bankrekening is binnen veel huishoudens een normale zaak. In heel veel gevallen worden de financiën binnen het huishouden door een van de partners beheerd. Soms leidt dat tot situaties waarin transacties worden gedaan waarvan de niet-beherende partner geen weet heeft, laat staan daar schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

Wanneer geldt wachttijd voor opzegging huur bedrijfsruimte?

dinsdag 28 mei 2013

De verhuurder van een bedrijfsruimte is gebonden aan een wettelijke regeling bij opzegging van de huurovereenkomst. Huur van bedrijfsruimte wordt vaak overeengekomen voor een termijn van 5 jaren, die na afloop daarvan in beginsel wordt verlengd met 5 jaar. Als ook de tweede termijn is verstreken zonder dat de huurovereenkomst tijdig is opgezegd loopt de huurovereenkomst door voor onbepaalde tijd.

Goedkeuringsbesluit staatssecretaris renteaftrek Starterslening

dinsdag 28 mei 2013

Om het voor starters op de woningmarkt mogelijk te maken een woning aan te kopen is op initiatief van gemeenten en de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) de Starterslening in het leven geroepen. Afhankelijk van het inkomen, het eigen vermogen en de door gemeente gestelde voorwaarden kan een lening worden verstrekt.

Geen testament voor zorginstelling

dinsdag 21 mei 2013

Wie goede zorg heeft ontvangen in een zorginstelling prijst zich gelukkig. Regelmatig ontvangt het personeel van de instelling dankbetuigingen in de vorm van een taart of andere attenties. Ook komt het vaak voor dat iemand na overlijden zijn dank tot uiting brengt door de instelling via zijn testament een bedrag na te laten. Maar mag dat wel?

Dividenduitkering kan riskant zijn voor ondernemer in privé

dinsdag 21 mei 2013

Nog niet elke ondernemer is zich bewust van de risico’s bij een dividenduitkering. Sinds de invoering van het nieuwe bv-recht per 1 oktober 2012 is een aan de uitkering voorafgaande uitkeringstoets door de directie vereist. Doet u dat niet, dan kunt u in privé voor de gevolgen worden aangesproken.

Geen recht op huurbescherming als koop niet doorgaat

dinsdag 21 mei 2013

Als een verkoper toestaat dat de koper van een woning eerder dan de geplande eigendomsoverdracht de woning mag betrekken kan dit tot ongewenste situatie leiden. Dat bleek uit een zaak voor het gerechtshof Leeuwarden.

Opheffing erfdienstbaarheid wegens gebrek aan redelijk belang

dinsdag 21 mei 2013

Als de eigenaren van 2 naburige percelen met elkaar afspreken dat de ene buurman het recht van uitweg krijgt over het erf van de andere buurman spreekt men van een erfdienstbaarheid van weg. Althans als dit recht ook wordt neergelegd in een notariële akte en deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers bij het Kadaster. In dat geval zijn ook de opvolgende eigenaren gebonden aan deze erfdienstbaarheid.

Pagina's