Archief

Overeenkomst met bv alleen geldig bij juist aantal handtekeningen

dinsdag 18 juni 2013

Bij besloten vennootschappen met meer dan één bestuurder is het niet ongebruikelijk dat een bestuurder – bij beslissingen boven een bepaald bedrag – niet alléén bevoegd is om zijn of haar handtekening onder een overeenkomst te zetten. In veel gevallen zijn er minimaal twee handtekeningen nodig. Als het desondanks toch gebeurt, kan de overeenkomst toch geldig zijn, maar dan moet het bestuur van de bv dit hebben bekrachtigd. Zonder die bekrachtiging is er geen rechtsgeldige overeenkomst.

Nieuwe regels voor curatele, bewind en mentorschap

dinsdag 11 juni 2013

De Eerste Kamer heeft zich begin juni gebogen over de nieuwe regels voor de gezagsmaatregelen curatele, beschermingsbewind en mentorschap. De Tweede Kamer is eerder dit jaar met algemene stemmen akkoord gegaan met wetswijzigingen. Centraal in de wijzigingen staat dat de beschermingsmaatregel passend moet zijn en de dat die de zelfredzaamheid van de onder toezicht gestelde persoon moet bevorderen.

Schenking door bewindvoerder en AWBZ

dinsdag 11 juni 2013

Vanaf 1 januari 2013 geldt een vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ. Het vermogen in box 3 gaat dan voor een deel meetellen bij de berekening van de eigen bijdrage tijdens een verblijf in een AWBZ-instelling.

Een mogelijkheid om het box 3 vermogen af te laten nemen, is het doen van schenkingen. Staat het vermogen onder bewind? Dan moet de bewindvoerder machtiging vragen aan de kantonrechter om te mogen schenken.

Partnervrijstelling en mantelzorgcompliment toch bij overlijden in 2010 en 2011

dinsdag 11 juni 2013

Bloedverwanten in rechte lijn, bijvoorbeeld ouders en kinderen, die als mantelzorger voor elkaar zorgen, kunnen onder omstandigheden een grotere vrijstelling voor de erfbelasting krijgen als zij van elkaar erven.

Deze regeling is ingevoerd per 1 januari 2010. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet de mantelzorger onder meer een mantelzorgcompliment hebben ontvangen over het jaar vóór het overlijden. Een mantelzorgcompliment kan worden verstrekt als er een CIZ-indicatie voor extramurale zorg (thuiszorg) is verleend.

Bestuurder bv in oprichting aansprakelijk bij te vroege bekrachtiging

dinsdag 11 juni 2013

Het komt vaak voor dat bv’s in oprichting al overeenkomsten sluiten met bijvoorbeeld leveranciers of afnemers. Dergelijke overeenkomsten moeten later – als de bv definitief is opgericht – nog worden bekrachtigd. De vraag is of dat moment er al is op de dag van de definitieve oprichting. Dat blijkt niet zo te zijn: u kunt de overeenkomst pas bekrachtigen als de opgave voor eerste inschrijving in het Handelsregister is gedaan.

Koper kan binnen de bedenktijd zonder opgaaf van reden koop ontbinden

dinsdag 11 juni 2013

De koop van een woning door een particulier is pas definitief als door zowel de verkoper als de koper de schriftelijke koopovereenkomst is getekend. Een particuliere koper wil in dit verband zeggen dat de koper niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Bovendien eist de wet dat een afschrift van de getekende overeenkomst aan de koper wordt afgegeven. De koper heeft dan nog een bedenktijd van 3 dagen. Het is daarom ook verstandig de koper een ontvangstbevestiging te laten tekenen van de afgifte van de getekende overeenkomst.

Renteaftrek alleen mogelijk bij eigen woning

dinsdag 11 juni 2013

Om in aanmerking te komen voor renteaftrek van de op de woning rustende hypotheek moet er sprake zijn van een eigen woning. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. In het verleden werd ter besparing van successierecht (nu noemt men dit erfbelasting) veelal de woning door de ouders overgedragen aan een inwonend kind. De ouders verkregen dan het recht om levenslang in (een deel van) de woning te blijven wonen. Zo hadden ouders en kind ieder een zelfstandig deel van de woning in gebruik. De kosten en lasten (onder meer van het onderhoud van de woning) bleven geheel voor rekening van de ouders.

Geen vrijstelling voor ‘aanstaande’ partner

dinsdag 04 juni 2013

Partners kunnen een grote vrijstelling voor de erfbelasting krijgen als zij van elkaar erven. Deze grote vrijstelling bedraagt op dit moment € 616.880. Blijft het erfdeel onder dat bedrag, dan hoeft de partner geen erfbelasting te betalen.

Executeur en ontslag

dinsdag 04 juni 2013

Bent u bang dat uw erfgenamen uw nalatenschap niet goed zelf kunnen afhandelen? Dan is het de moeite waard om eens te na te denken over het aanstellen van een executeur.

Huwelijkse voorwaarden vernietigd vanwege misbruik omstandigheden

dinsdag 04 juni 2013

Huwelijkse voorwaarden komen tot stand tussen twee partijen, die uit vrije wil afspraken met elkaar vastleggen. Zodra één van de partijen niet uit vrije wil handelt, komt de mogelijkheid van vernietiging van de huwelijkse voorwaarden om de hoek kijken. Het lijkt een situatie die niet realistisch is, maar de praktijk voor rechtbanken wijst anders uit.

Pagina's