Archief

Rechtspositie samenwoners versterken in samenlevingscontract

dinsdag 23 juli 2013

Samenwoners die geen notarieel samenlevingscontract hebben, lopen heel veel geld mis bij van vrijstellingen voor erfbelasting. Uit onderzoek blijkt dat vooral vrouwen die na beëindiging van de samenwoonrelatie met thuiswonende kinderen achterblijven vaak onder de armoedegrens geraken, in tegenstelling tot gescheiden vrouwen na een huwelijk. Met een goed samenlevingscontract is dat allemaal te voorkomen.

Stiefmoeder verzwijgt bankrekeningen

dinsdag 23 juli 2013

In een tijd waarin steeds meer samengestelde gezinnen voorkomen, is ook de afwikkeling van een erfenis vaker complex. De band tussen bijvoorbeeld een stiefmoeder en de kinderen uit haar mans eerste huwelijk kan losser zijn dan die met haar eigen kinderen. Soms kan dit voedingsbodem zijn voor problemen.

Welke nalatenschap verwerpen?

dinsdag 23 juli 2013

Een kleinzoon krijgt binnen het tijdsbestek van één jaar te maken met het overlijden van zijn opa gevolgd door zijn moeder. Hij laat zijn tante weten dat hij de inboedel van opa niet hoeft te erven en geeft zijn tante volmacht om de verwerping van de nalatenschap van zijn opa te regelen bij de rechtbank.

Landbouwgrond zorgboerderij vrij van onroerende zaak belasting

dinsdag 23 juli 2013

Er blijkt veel behoefte te zijn aan zorgboerderijen. U komt deze vorm van agrarische activiteiten steeds vaker tegen in het landelijk gebied. De werkzaamheden op dit soort boerderijen komen grotendeels overeen met activiteiten die normaal gesproken op een agrarisch bedrijf worden verricht. Aan personen met een (verstandelijke) beperking kan op deze manier een stageplaats of een nuttige dagbesteding worden aangeboden.

Aanvulling of wijziging van koopakte woning schriftelijk vastleggen?

dinsdag 23 juli 2013

Na het sluiten van een schriftelijke koopovereenkomst met betrekking tot een woning blijkt vaak het verkrijgen van de vereiste financiering een struikelblok te zijn om de woning daadwerkelijk te verwerven. Meestal zal dit geen nadelige (financiële) gevolgen hebben voor de koper omdat in de meeste koopakten een ontbindingsclausule is opgenomen voor het geval de koper geen financiering kan krijgen. Als de koper tijdig een beroep doet op deze ontbindingsclausule is een boete niet verschuldigd.

Dga in privé aansprakelijk als bv betalingstermijnen niet nakomt

dinsdag 23 juli 2013

Voor menig directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bedrijf is de crisistijd een goede tijd om een andere vennootschap over te nemen. Diezelfde crisis kan ook een reden zijn om de koopprijs in termijnen te betalen. Geen probleem, zolang u als koper de betalingstermijnen maar nakomt. Doet u dat niet, dan riskeert u privé-aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.

Waarde inboedel op sterfdatum

dinsdag 09 juli 2013

Als bij overlijden inboedel wordt geërfd moet daarover ook erfbelasting betaald worden, door de erfgenamen. Maar de vraag van velen is, welke waarde opgegeven moet worden op de aangifte erfbelasting.

Verzachting eigen bijdrage voor de AWBZ

dinsdag 09 juli 2013

Veel mensen zijn geschrokken dat vanaf 1 januari 2013 het vermogen in box 3 meetelt, om te berekenen hoeveel eigen bijdrage betaald moet worden voor een verblijf in een AWBZ-instelling.

Afspraken over echtelijke woning in crisistijd

dinsdag 09 juli 2013

De crisis eist ook regelmatig zijn tol in situaties van echtscheiding. Het blijkt in veel gevallen maar al te moeilijk om de echtelijke woning te verkopen. Om de periode tussen echtscheiding en verkoop van de woning op een goede manier te overbruggen maken ex-echtgenoten nogal eens afspraken die worden bekrachtigd door de rechter. Bijvoorbeeld wie er in de woning blijft wonen, wie de lasten voor zijn of haar rekening neemt en afspraken over de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Tegenstrijdig belang dga bij dividenduitkeringen

dinsdag 09 juli 2013

Dividenduitkeringen aan aandeelhouders mogen alleen worden gedaan als het vermogen groter is dan de op grond van wet en statuten verplicht aan te houden reserves. Daarnaast is ook de goedkeuring van het bestuur van de vennootschap vereist. Dat leidt nogal eens tot onduidelijkheid voor dga’s, bestuurders van vennootschappen waarvan zij zelf enig aandeelhouder zijn.

Pagina's