Archief

Gaat iedereen belastingvrij schenken aan eigenwoningbezitters?

dinsdag 24 september 2013

Op Prinsjesdag heeft het kabinet diverse maatregelen voorgesteld, opgenomen in het Belastingplan 2014. Voor kinderen tussen de 18 en de 40 jaar, met een eigen huis en behulpzame ouders is er al een regeling dat een schenking van ouders tot € 51.407 belastingvrij is, als deze tenminste wordt gebruikt voor het kopen of verbeteren van een eigen huis of aflossing van de hypotheek. In het Belastingplan 2014 is nog een extra gunstige regeling bedacht. Kinderen mogen met een vrijgestelde schenking van de ouders ook een eventuele restschuld, die zij overhouden na verkoop van hun huis, aflossen.

Onder curatele en testament

dinsdag 24 september 2013

Als iemand onder curatele is gesteld, blijft het onder omstandigheden mogelijk om toch een testament te maken. Normaal gesproken gaat iemand naar de notaris en bespreekt zijn of haar wensen. Daarna zet de notaris dit op papier in een ontwerp van het testament. Als de cliënt het ontwerp heeft doorgelezen en akkoord is, tekenen de cliënt en de notaris het testament. Als iemand onder curatele is gesteld, kan er op dezelfde wijze een testament gemaakt worden. Er geldt echter nog een extra eis, namelijk dat de kantonrechter toestemming moet geven.

Minderjarige kan zelf om wijziging gezag vragen

maandag 23 september 2013

Gebruikelijk is dat beide ouders na een echtscheiding gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kinderen blijven uitoefenen. In veruit de meeste gevallen daarvan hebben de kinderen vervolgens hun hoofdverblijfplaats bij hun moeder. Het komt echter voor dat een minderjarig kind toch vrijwel de hele tijd bij zijn (of haar) vader verblijft. Dat kind heeft dan de mogelijkheid om bij de rechter gezagswijziging aan te vragen. Of dat succes heeft, hangt af van verschillende factoren.

Ontslagvergoeding in stamrecht-bv nadert einde

maandag 23 september 2013

De fiscale voordelen voor stamrecht-bv’s zijn vanaf 1 januari 2014 verleden tijd. Het kabinet wil voor bestaande stamrecht-bv’s de mogelijkheid openen om het daarin geparkeerde geld in één keer op te nemen tegen fiscaal gunstige voorwaarden. Zo zal naar verwachting in 2014 over de eerste 20% van het bedrag geen belasting hoeven worden betaald. Volgens het kabinet zou dit een stimulans voor de economie kunnen zijn.

Aankoop bouwgrond, 2 of 6% overdrachtsbelasting?

maandag 23 september 2013

Het sinds 15 juni 2011 verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% bij aankoop van een woning geeft nog steeds aanleiding tot discussie over de vraag wanneer dit tarief van toepassing is. Door verlaging van het oorspronkelijke tarief van 6% naar 2% heeft de overheid de stagnerende woningmarkt een stimulans willen geven.

Verhuur dak appartementencomplex door VvE

maandag 23 september 2013

Als appartementseigenaar bent u niet alleen eigenaar van een privé-gedeelte van een pand (de appartementswoning) maar ook – samen met de overige appartementseigenaren – eigenaar van de gemeenschappelijke gedeelten die tot het appartementsgebouw behoren. In de praktijk komt het nog al eens voor dat er behoefte bestaat om aan een gemeenschappelijk gedeelte een andere bestemming te geven. Zo kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn een GSM zendmast te plaatsen op het dak van het appartementencomplex.

Crisis voor zelfstandigen, nadenken over rechtsvorm

dinsdag 17 september 2013

Een derde van de hoger opgeleide zelfstandig ondernemers verwacht dit jaar dat zij niet op eigen kracht kunnen rondkomen. De zelfstandigen zonder personeel zien vooral hun uurtarieven verder onder druk komen. De problemen worden vergroot als de plannen van het kabinet om de zelfstandigenaftrek af te schaffen doorgaan. De weg uit deze impasse is uiteraard afhankelijk van economisch herstel.

Geldt het huishoudelijk reglement van VvE ook voor huurder appartement?

dinsdag 17 september 2013

De eigenaar van een appartement dat deel uitmaakt van een gebouw dat in appartementsrechten is gesplitst, is gebonden aan het splitsingsreglement dat is opgenomen in de notariële akte van splitsing. Alle appartementseigenaren zijn van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) die bij splitsing van een gebouw in appartementsrechten van rechtswege ontstaat. Vaak wordt in de vergadering van de VvE voorgesteld om de voorwaarden en bepalingen van het splitsingsreglement verder uit te werken in een Huishoudelijk Reglement.

Van tafel en bed gescheiden echtgenote mag hypotheekrente niet in aftrek brengen

dinsdag 17 september 2013

Om in aanmerking te komen voor aftrek van hypotheekrente bij aangifte van de inkomstenbelasting moet er sprake zijn van een eigen woning. Onder het begrip eigen woning wordt in de Wet Inkomstenbelasting 2001 verstaan de woning die tot iemands hoofdverblijf dient en tevens zijn eigendom is. Blijft de aftrek van hypotheekrente mogelijk als echtelieden van tafel en bed zijn gescheiden?

Wie wikkelt de nalatenschap af? Notaris of executeur?

dinsdag 17 september 2013

Het benoemen van een executeur in uw testament is een voortvarende actie. Doorgaans leidt het ook tot een voortvarende afwikkeling van uw nalatenschap! Immers de executeur kan meestal direct aan de slag. Dit in tegenstelling tot nalatenschappen waar de erfgenamen eerst met elkaar moeten overleggen over de afwikkeling.

Pagina's