Archief

Flex-bv populairder dan gedacht

dinsdag 29 oktober 2013

De flex-bv geniet een ongekende populariteit. De nieuwe bv-regels zijn nu ruim een jaar van kracht en hebben geleid tot oprichting van liefst 62.000 besloten vennootschappen. In vergelijking met het jaar voor invoering van de nieuwe wet is dat een stijging van 55%.

Toelichting schenkingsvrijstelling eigen woning

dinsdag 29 oktober 2013

Tot 1 januari 2015 geldt er een verruimde schenkingsregeling. Er mag tot € 100.000 geschonken worden aan kinderen, en zelfs aan anderen dan kinderen, zonder dat er schenkbelasting betaald hoeft te worden.
In de praktijk zijn over deze nieuwe regeling diverse vragen gerezen, waarop inmiddels ook al antwoord is gegeven door de regering.

Verhuur appartementenwoning niet in overeenstemming met splitsingsreglement

dinsdag 29 oktober 2013

Bij wooncomplexen die zijn gesplitst in appartementsrechten zijn eigenaren van de tot het complex behorende woningen gebonden aan het Splitsingsreglement. Hierin wordt onder meer bepaald welke bestemming aan de afzonderlijke privé-gedeelten is toegekend. Als het privé-gedeelte (de appartementswoning) is bestemd voor bewoning, is de eigenaar van de appartementswoning zowel bevoegd de woning zelf te bewonen als de woning aan derden te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Dit gebruik moet dan wel in overeenstemming met de bestemming plaatsvinden.

Onderhandelingen over koop terecht afgebroken

dinsdag 29 oktober 2013

Het onderhandelen over de verkoop van vastgoed kan dikwijls veel tijd in beslag nemen. Hierbij speelt niet alleen het overeenkomen van de koopsom een rol maar bijvoorbeeld ook zaken als eventuele aanwezige verontreiniging, garanties die door verkoper worden afgegeven en het antwoord op de vraag of het vastgoed in verhuurde of onverhuurde toestand wordt verkocht. Het komt nog al eens voor dat gedurende het proces van onderhandelen één van partijen besluit de onderhandelingen af te breken.

Einde samenwonen heeft gevolgen voor verdeling hypotheeklasten

dinsdag 29 oktober 2013

Soms lopen afspraken die u gemaakt heeft in uw samenlevingscontract in het honderd, wanneer de relatie tot een einde komt. Wellicht hebt u in het contract vastgelegd dat uw partner rente en aflossing van de hypotheek betaalt en de hypotheekrenteaftrek geniet en dat u de vaste lasten betaalt. Maar wat als uw partner opeens stopt met het betalen van de hypotheeklasten?

Toezegging over testament? Reken u niet rijk!

dinsdag 22 oktober 2013

Ook al hebt u ooit een kopie van een testament gehad waaruit bleek dat iemand u tot erfgenaam had benoemd, reken u niet rijk!

Onlangs speelde er een geval voor de rechter waarbij de zus haar broer tot enig erfgenaam had benoemd. Nadien had ze haar testament nooit meer aangepast, maar was zij wel in het huwelijksbootje gestapt.

Gebruik echtelijke woning na echtscheiding

dinsdag 22 oktober 2013

Het voortgezet gebruik na echtscheiding van de voormalige echtelijke woning (en de daarbij behorende inboedelgoederen) zorgt vaak voor de nodige problemen. In de echtscheidingsbeschikking kan door de rechter worden bepaald dat één van de echtgenoten het voortgezet gebruik heeft van de woning, ook als de woning in eigendom toebehoort aan de andere echtgenoot.

Niet altijd sprake van huur voor korte duur

dinsdag 22 oktober 2013

Bij een huurovereenkomst dat naar zijn aard van korte duur is, zijn de huurbeschermingsregels op de huurder niet van toepassing. Dat betekent onder meer dat na de afgesproken huurperiode de huurder het pand moet ontruimen. Vaak wordt voor deze vorm van huur gekozen als de eigenaar van plan is de woning te verkopen en intussen toch rendement wenst te behalen uit zijn bezit.

Bij schijn van belangenverstrengeling geen benoeming tot bewindvoerder

dinsdag 22 oktober 2013

Wanneer iemand als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is om zelf zijn vermogensrechtelijke belangen te behartigen, kunt u de rechter om het instellen van een beschermingsbewind vragen. Wie komt er eigenlijk in aanmerking om bewindvoerder te zijn? Dat hangt af van de omstandigheden en de belangen die partijen hebben.

Naast stamrecht ook banksparen met ontslagvergoeding vanaf 2014 taboe

dinsdag 15 oktober 2013

Als de bezuinigingsplannen van het kabinet doorgaan, dan is het vanaf 2014 niet meer mogelijk om te profiteren van belastingvrijstellingen in het kader van stamrecht-bv’s. In stamrecht-bv’s worden ontslagvergoedingen ondergebracht om een constant periodiek inkomen mogelijk te maken. Het einde van deze belastingvrijstelling geldt echter niet alleen voor stamrecht-bv’s maar ook voor het onderbrengen van ontslagvergoedingen in bankspaar- en verzekeringspolissen.

Pagina's