Archief

Genoeg overhouden voor de legaten?

dinsdag 26 november 2013

Wist u dat de erfgenamen verplicht zijn om de legaten in een testament uit te betalen? Soms is de nalatenschap niet meer zo omvangrijk als gedacht bij het maken van het testament. Er blijft dan na uitbetaling van de legaten nauwelijks wat over voor de erfgenamen.

Het is natuurlijk niet de bedoeling om uw besteding tijdens leven aan te passen, zodat u ‘genoeg overhoudt’ voor de mensen of instellingen die u in uw testament een legaat heeft gegeven. Toch zijn er veel mensen die van dit dilemma wakker liggen.

Aflossen met vrijgestelde schenking?

dinsdag 26 november 2013

Van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 mag er vrijgesteld geschonken worden door familieleden, maar ook door mensen die geen familierelatie met elkaar hebben. Gedurende die periode geldt er een extra schenkingsvrijstelling tot € 100.000, als de schenking wordt besteed aan de eigen woning van degene die de schenking krijgt.

Geen btw verschuldigd over levering oud vastgoed

dinsdag 26 november 2013

De rechtspraak op het terrein van omzetbelasting bij aankoop van onroerende zaken is de afgelopen periode sterk in ontwikkeling. Door diverse uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Nederlandse Hoge Raad is de afgelopen jaren meer duidelijk geworden in welke gevallen omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting is verschuldigd. Het wel of niet verschuldigd zijn van omzetbelasting en het recht op vooraftrek van omzetbelasting kan tot grote financiële gevolgen leiden.

Ontruiming bedrijfspand na termijn van 22 jaar huur

dinsdag 26 november 2013

Verhuur van bedrijfsruimte vindt vaak voor langere perioden plaats. Hoofdregel is dat de huurtermijn voor 5 jaar geldt. Na afloop wordt deze periode met nog eens 5 jaar verlengd. Als na afloop van de tweede periode de huur niet tijdig is opgezegd, loopt de huur voor onbepaalde tijd door. Opzegging van de huur kan dan jaarlijks plaatsvinden.

Juridisch ouderschap voor vrouwelijke partner van moeder

dinsdag 26 november 2013

Op niet al te lange termijn wordt het juridisch ouderschap voor de vrouwelijke partner van een moeder een feit. Nu de Eerste Kamer daar op 19 november in ruime meerderheid mee heeft ingestemd, zal de wet op 1 januari 2014 in werking treden.

Publicatieplicht ANBI’s gaat 1 januari 2014 in

dinsdag 26 november 2013

De regelgeving over algemeen nut beogende instellingen (ANBI) – bijvoorbeeld goede doelen – is sinds de invoering vrijwel continu in beweging. Dat is de ook de komende jaren nog niet voorbij. Bent u als bestuurder betrokken bij een dergelijke stichting of vereniging, dan is het noodzakelijk om aan de ANBI-voorwaarden te blijven voldoen. Immers, als u de ANBI-status verliest, verliest u ook belangrijke fiscale voordelen voor de schenk- en erfbelasting. Vanaf 1 januari 2014 moet u diverse gegevens via Internet publiceren. Welke zijn dat?

Investering door huurder valt niet in faillissement

dinsdag 19 november 2013

Bij faillissement van een onderneming zal de curator (een door de rechtbank benoemd persoon om het faillissement af te wikkelen) zo spoedig mogelijk overgaan tot het vaststellen van de omvang van de failliete boedel. De curator zal immers in het belang van de schuldeisers alles in het werk moeten stellen om een zo hoog mogelijke opbrengst uit de failliete boedel te behalen.

Eigenaar appartement moet besluit VVE respecteren

dinsdag 19 november 2013

Bij splitsing van een gebouw in appartementsrechten ontstaat er automatisch (‘van rechtswege’) een Vereniging van Eigenaars (VVE). Alle eigenaren van een appartement in het gebouw zijn verplicht lid van de VVE. De VVE voert het beheer over de gemeenschappelijke zaken in en om het gebouw en ziet toe dat de regels zoals vastgesteld in het splitsingsreglement en het eventuele huishoudelijk reglement door de appartementseigenaren worden nageleefd.

Voorzichtig met aandelenruil voor reddingsoperatie

dinsdag 19 november 2013

Bedrijven die vanwege de crisis in liquiditeitsproblemen zijn geraakt, willen over het algemeen uit de nood worden geholpen met een banklening of via externe investeerders. Dat de geldverstrekkers in ruil voor hun reddingsfinanciering een belang in de onderneming vragen is niet ongebruikelijk. Echter, wat is uw positie dan als u tot dan toe de enige aandeelhouder was? U verkeert immers in een noodsituatie en wordt daarmee afhankelijk van de geldverstrekkers, die misbruik zouden kunnen maken uw afhankelijkheid.

Toepasselijk huwelijksvermogensrecht van invloed op gift en nalatenschap

dinsdag 19 november 2013

Giften of erfenissen vallen soms wel, soms niet onder de gemeenschap van goederen. Dat is afhankelijk van het recht dat van toepassing is op uw huwelijk. Of een schenking of nalatenschap die u ontvangt deel uitmaakt van de huwelijksgoederengemeenschap hangt bijvoorbeeld af van het recht van het land waar u woont of het land waarin u getrouwd bent.

Pagina's