Archief

Benoemingsprocedure stichtingsbestuurders luistert nauw

dinsdag 26 augustus 2014

Statuten van een stichting moeten – verplicht – regelen hoe bestuurders van de stichting moeten worden benoemd en ontslagen. Er zijn veel mogelijkheden om bestuurders te benoemen. De eerste bestuurders worden gebruikelijk bij de oprichting van de stichting benoemd, daarna kan dat alleen op de in de statuten voorgeschreven manier. Wat zijn de mogelijkheden?

Oneerlijk beding in koopakte

dinsdag 26 augustus 2014

Als u een woning koopt, moet deze voldoen aan de eigenschappen die u als koper volgens de koopovereenkomst van deze woning mag verwachten. De verkoper is dan ook gehouden u als koper in te lichten over de gebreken die de woning vertoont. Zo hebt u de mogelijkheid om een begroting te laten maken van de eventuele herstelwerkzaamheden die aan de woning moeten gebeuren en kan hiermee ook rekening worden gehouden bij de bepaling van de koopsom voor de woning.

Niet meer op zoek naar slapende tegoeden

dinsdag 26 augustus 2014

Erfgenamen vragen zich regelmatig af of er niet méér banktegoeden zijn dan zij kunnen vinden. Het kan natuurlijk zijn dat deze vraag opkomt als de erfenis tegenvalt. Maar meestal speelt deze twijfel bij nalatenschappen waarbij de administratie wat minder goed op orde is.

Tot voor kort moesten alle banken aangeschreven worden om te vragen of de overledene er wellicht een rekening had. Een tijdrovend en kostbaar proces, dat nog wel eens achterwege werd gelaten als onzeker was of er wel een rekening gevonden zou worden.

Samenlevingsovereenkomst vernietigd vanwege ‘Second Love’

dinsdag 19 augustus 2014

Terwijl de reclamespots over Second Love via televisie het land in werden geslingerd, boog de Hoge Raad zich over een ‘second love’-zaak in relatie tot huwelijkse voorwaarden en een samenlevingscontract. Man en vrouw hebben ruim twee decennia met elkaar samengeleefd. Tweemaal stonden zij zelfs op het punt van trouwen en hebben beide keren huwelijkse voorwaarden laten passeren. Van trouwen kwam het echter niet. Wel kwam er nog – tot tweemaal toe – een notarieel samenlevingscontract. Dat alles leidde tot een ingewikkeld geschil.

Tien jaar oud testament leidt tot rechtszaak

dinsdag 19 augustus 2014

Veel mensen hebben een oud testament. Een bezoek aan de notaris kost immers geld en als de familiesituatie simpel is, lijkt er geen noodzaak om één keer in de vijf à tien jaar het testament te herzien. Toch is de situatie niet altijd simpel!

Huurbescherming gaat niet altijd op

dinsdag 19 augustus 2014

U kent ongetwijfeld de uitdrukking: eenmaal verhuurd, altijd verhuurd. Hiermee wordt uiting gegeven aan het feit, dat de huurder van woonruimte over het algemeen huurbescherming geniet. De verhuurder kan slechts op grond van in de wet genoemde redenen de huur opzeggen. Toch kan het voorkomen dat de huurder de woning moet ontruimen.

BV vist achter het net bij door bestuurder onttrokken geld

dinsdag 12 augustus 2014

In Nederland bestaan veel situaties waarin iemand via een holding bestuurder en aandeelhouder van een bv is. Daarin komt het ook vaak voor dat de holding – bijvoorbeeld vanwege de leeftijd van de bestuurder – de aandelen in de bv overdraagt aan overige of nieuwe aandeelhouders. Vrijwel altijd verwijst de leveringsakte in die situaties naar het aangehechte aandeelhoudersbesluit, waarin het ontslag van de holding als bestuurder van de bv is vermeld.

Geen ongelijke verdeling afwikkelingskosten erfenis

dinsdag 12 augustus 2014

Iedereen weet dat het regelen van een erfenis een voedingsbodem voor conflicten kan zijn. Maar ook als de erfgenamen het met elkaar eens worden over de verdeling van geld en spullen, kunnen ze toch nog ruzie krijgen over de verdeling van de kosten.

Opdracht aan makelaar geen volmacht tot verkoop

dinsdag 12 augustus 2014

Al in 2009 heeft de Hoge Raad (het hoogste rechtscollege in Nederland) uitgesproken dat de opdracht aan de makelaar om de woning te verkopen niet een volmacht tot verkoop inhoudt. Hij is dus geen vertegenwoordiger van de verkoper, maar de opdracht houdt alleen in het bemiddelen bij de verkoop. Door tussenkomst van een makelaar worden partijen met elkaar in contact gebracht om bij algehele overeenstemming een koopovereenkomst te sluiten.

Mondeling aangegane schulden tellen niet mee bij verblijvingsbeding

dinsdag 05 augustus 2014

Het is niet ongebruikelijk dat samenwoners ieder voor de helft een huis kopen en in de leveringsakte bij de notaris een verblijvingsbeding vastleggen. Daarmee kan de langstlevende partner na het overlijden van een van hen in het huis blijven wonen. Erfgenamen kunnen daar niets tegen doen. De vraag is of erfgenamen wel aanspraken hebben als in de akte is afgesproken dat de langstlevende partner de schuld van een eventuele geldlening voor de aankoop op zich neemt.

Pagina's