Archief

Aftrek giften

dinsdag 27 januari 2015

Mensen die hun giften aan goededoelorganisaties volledig willen kunnen aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting, maken vaak gebruik van zogenaamde periodieke giften.

Periodieke giften zijn giften die minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling. De bedragen moeten jaarlijks ongeveer hetzelfde zijn en de gift moet stoppen bij overlijden. Tot 1 januari 2014 moesten de periodieke giften worden vastgelegd in een akte bij de notaris, nu is een overeenkomst voldoende.

Bestuursbesluit door ALV in plaats van ledenraad toch rechtsgeldig

dinsdag 27 januari 2015

De statuten van een vereniging voorzien in de manier waarop het bestuur van de vereniging wordt benoemd. Soms is die bevoegdheid toegekend aan een ledenraad, vaker nog aan de algemene vergadering. Problemen dreigen als het bestuur door de algemene vergadering wordt benoemd, terwijl de bevoegdheid toekwam aan de ledenraad.

Omzetbelasting verbouwing privéwoning voor ondernemer aftrekbaar

dinsdag 27 januari 2015

Door de ontslaggolf van de afgelopen jaren hebben steeds meer ontslagen werknemers hun toevlucht gezocht in het starten van een eigen onderneming. Zo kan bijvoorbeeld een ontslagen automonteur vanuit zijn privéwoning met een schuur een autoherstelgarage starten. Als na enkele jaren blijkt dat de overstap naar een eigen onderneming een goede zet is geweest en de zzp’er besluit om de woning en de schuur te gaan verbouwen, komt dan de omzetbelasting over de gehele verbouwingskosten in aanmerking voor aftrek?

Geen overeenstemming over verdeling pand

dinsdag 20 januari 2015

Als twee personen besluiten samen een pand te kopen betekent dit in juridische termen dat bij verwerving daarvan een onverdeeldheid ontstaat. Beide eigenaren zijn ieder voor de onverdeelde helft eigenaar van het pand. Opheffing van deze onverdeeldheid is op verschillende manieren mogelijk.

Ongelijk schenken aan de kinderen

dinsdag 20 januari 2015

Soms hebben ouders redenen om aan één van de kinderen een schenking te doen. Vaak in situaties waarin het kind wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Niet altijd is er dan de wil of genoeg financiële armslag om de andere kinderen een zelfde bedrag te geven.

Twijfels over plannen voor scheiden zonder rechter

dinsdag 20 januari 2015

De parlementsplannen om de procedure voor echtscheidingen eenvoudiger te maken, leveren bij steeds meer organisaties en instanties vraagtekens op. Na eerdere weerstand van nauw betrokkenen schaart nu ook de Raad van State zich in die rij. Volgens de raad levert het voorstel nauwelijks tijd- en kostenbesparing op.

In de toekomst zouden volgens het voorstel echtparen die geen minderjarige kinderen hebben via de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen scheiden. Zij hebben dan geen tussenkomst van een rechter en inschakeling van een advocaat meer nodig.

Voorkeursrecht pachter genegeerd

dinsdag 13 januari 2015

Pachters van landbouwgrond genieten bescherming en bepaalde privileges volgens de Pachtwet en het Burgerlijk Wetboek. Eén daarvan is het recht van voorkeur tot koop van de grond als de verpachter van plan is de grond van de hand te doen. Wil een pachter hiervan gebruik kunnen maken, dan moet in ieder geval de pachtovereenkomst schriftelijk zijn aangegaan.

Zelf de regie houden

dinsdag 13 januari 2015

Twee dochters – tevens bewindvoerder over het vermogen van hun vader – wilden de erfenis die hun moeder aan hun vader naliet, namens hem verwerpen. Zij wilden daarmee voorkomen dat het vermogen van de vader, en dus zijn eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg, zou stijgen.

Herroeping ontbinding bv onder voorwaarden mogelijk

dinsdag 13 januari 2015

Het komt wel eens voor dat een algemene vergadering van aandeelhouders een bv ontbindt en vervolgens tot de conclusie komt dat er nog een flinke vordering openstaat. Meestal is dat voldoende reden om herroeping van het ontbindingsbesluit te overwegen. Om dat te realiseren moet de rechtbank worden ingeschakeld om de rechtsgeldigheid van het ontbindingsbesluit vast te stellen.

Verdeling van een huis onder water

dinsdag 06 januari 2015

Gaat u scheiden en bezit u samen een woning waarop een hypotheekschuld rust die hoger is dan de waarde van de woning, dan kan dit voor problemen zorgen bij de verdeling van de woning.

Verkoopt u beiden de woning dan bent u beiden aansprakelijk voor de betaling van de restschuld. Wordt de woning door één van de ex-partners overgenomen, dan zal bij een restschuld de helft daarvan door de niet-overnemende partner moeten worden voldaan. Meestal is deze daartoe financieel niet in staat. Maar wat dan?

Pagina's