Archief

Concurrentiebescherming niet altijd waterdicht

dinsdag 24 februari 2015

Het huren van een onderneming om die onderneming zelf te gaan voeren komt in ondernemersland regelmatig voor. Meestal wordt daarbij ook het bedrijfspand gehuurd. Dat was ook het geval bij een ondernemer die, na tien jaar een bedrijfspand te hebben gehuurd, op korte afstand van de oude onderneming een ander bedrijfspand wilde huren om daar een eigen onderneming in te beginnen. Dat kan niet anders dan tot onenigheid leiden.

Hypotheekrente niet aftrekbaar

dinsdag 24 februari 2015

Scheiden van tafel en bed komt tegenwoordig niet veel meer voor. Eén van de redenen om voor deze vorm van scheiden te kiezen is de mogelijkheid van een verzoening. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd dan wordt dit bij scheiding van tafel en bed omgezet naar huwelijkse voorwaarden. Dat betekent dat het gemeenschappelijk vermogen wordt verdeeld, zodat ieder van de echtgenoten een eigen vermogen, eigen inkomen en eigen schulden heeft.

Erfenis opgemaakt

dinsdag 24 februari 2015

Krijgt iemand een nalatenschap, maar komt hij er vele jaren later achter dat de overledene nog een kind blijkt te hebben? Dan kan dat heel vervelend aflopen, zeker als de erfenis al is opgemaakt!

Wonen of lenen zonder tegenprestatie

dinsdag 17 februari 2015

In de praktijk komt het veel voor dat mensen tijdelijk in andermans huis wonen zonder dat zij daar een tegenprestatie voor betalen. Denk maar aan situaties waarbij de eigenaar langere tijd in het buitenland verblijft, of een studerend kind dat woont in een flat die de ouders hebben aangeschaft.

Goedkoop blijkt duurkoop bij echtscheiding

dinsdag 17 februari 2015

Snelle, goedkope en eenvoudige echtscheidingen. Wie er op internet naar zoekt, vindt een breed aanbod van mediators, advocaten of andere scheidingsbegeleiders. Vaak blijkt echter dat de scheidingsprocedure niet voldoende houvast geeft om alle zaken goed te regelen. Veel van deze zaken komen dan uiteindelijk toch bij de rechter terecht. En dan is de vraag: zijn beide partijen voldoende voorgelicht over verplichtingen en aanspraken. Daar blijkt het nogal eens aan te schorten.

Geen vermindering koopsom na vondst asbest

dinsdag 17 februari 2015

De koper van een woning mag verwachten dat de woning de feitelijke eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als woning. Wordt na de aankoop een gebrek geconstateerd dan moet de vraag worden gesteld of dit gebrek het normale gebruik belemmert en de koper aan de aanwezigheid van het gebrek niet behoefde te twijfelen.

Verkoop praktijkdelen valt niet onder algehele volmacht

dinsdag 10 februari 2015

Het is niet ongebruikelijk dat beroepsbeoefenaren zich uitsluitend met hun eigen werk willen bezig houden en de dagelijkse leiding van hun praktijk in handen geven van een derde. Soms gaat dat uit handen geven van de dagelijkse leiding erg ver. Zij nemen daarmee veel risico en kunnen langs de juridische en bedrijfseconomische afgrond gaan.

Inboedel inclusief kunstvoorwerpen?

dinsdag 10 februari 2015

In een testament kunt u regelen hoe uw nalatenschap moet worden verdeeld. U kunt erfgenamen benoemen die ieder een percentage krijgen. Daarnaast kunt u personen of organisaties een legaat geven. Dat is meestal een vast bedrag maar het kan ook een voorwerp zijn, zoals een schilderij of soms zelfs een huis. Maar hoe specifiek moet u zijn in uw testament?

Financiële nood geen reden voor huuropzegging

dinsdag 10 februari 2015

Huurders van woningen genieten huurbescherming. Dat wil niet zeggen dat er geen redenen voor de verhuurder kunnen zijn om de huur op te zeggen. De wetgever heeft in het Burgerlijk Wetboek een limitatieve opsomming gegeven voor beëindiging van de huurovereenkomst. Met andere woorden alleen in die gevallen die in de wet zijn genoemd mag de verhuurder gebruik maken van zijn bevoegdheid de huur op te zeggen. Eén van deze redenen kan zijn, dat de verhuurder de verhuurde woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik, mits ook de huurder andere passende woonruimte kan krijgen.

Statutencontrole ANBI’s belangrijk om status te behouden

dinsdag 03 februari 2015

Hoewel er bij aanvang van dit jaar geen nieuwe wetgeving of regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) in werking is getreden, is er voor ANBI’s als goede doelen, verenigingen en stichtingen alle reden om alert te blijven op lopende ontwikkelingen. Er vallen dit jaar in Den Haag nog belangrijke beslissingen met gevolgen voor ANBI’s. Waar moet u op letten?

Pagina's