Archief

Overgeslagen echtgenote claimt verzorgingsrecht

dinsdag 24 maart 2015

Op de vraag: ‘Mag je je echtgenote onterven?’ antwoorden de meeste mensen ontkennend. Toch is een onterving van echtgenoot of echtgenote mogelijk. Vaak rijst vervolgens de vraag of de overgeslagen partner nog bezwaar kan maken.

Rente lening niet aftrekbaar

dinsdag 24 maart 2015

Als u een lening aangaat voor de financiering van de aankoop van een bestaande woning, is in beginsel de daarover betaalde rente aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de eigenaar wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van deze voorwaarden is dat de belastingplichtige eigenaar is van de woning en dat deze woning ook zijn hoofdverblijf is.

Echtscheidingsconvenant niet altijd onaantastbaar

dinsdag 24 maart 2015

Veel huwelijkse voorwaarden bevatten een verrekenbeding. Daarin staat hoe echtgenoten hun vermogen onderling verdelen bij beëindiging van hun huwelijk. Meestal worden afspraken over de afwikkeling van het verrekenbeding in het echtscheidingsconvenant opgenomen. Vrijwel altijd neemt de rechter de afspraken in het convenant over in de echtscheidingsbeschikking. Die beschikking krijgt dan na verloop van de beroepstermijnen een onherroepelijke werking. Maar als een van beide echtgenoten daarna toch nog die afspraken ter discussie wil stellen?

Levensverzekering of erfenis?

dinsdag 17 maart 2015

Soms laat een persoon een erfenis achter na overlijden. Maar als er naast de erfenis ook nog polissen van levensverzekering uitkeren is niet voor iedereen even duidelijk of die bedragen ook tot de erfenis behoren.

Einde van algemene volmacht in levenstestament door ondercuratelestelling

dinsdag 17 maart 2015

Als u een levenstestament laat opmaken hoeft u niet te volstaan met een algemene volmacht aan bijvoorbeeld een of meer kinderen, maar kunt u ook voorzien in de benoeming van een bewindvoerder voor het geval dat noodzakelijk zou zijn. Dat kunnen andere personen zijn dan uw gevolmachtigden.

Geen beroep op verjaring na vaststellingsovereenkomst

dinsdag 17 maart 2015

Als u onenigheid hebt met de buren over de loop van een erfgrens, kunt u proberen dit in onderling overleg op te lossen. Maar als de ruzie zo hoog is opgelopen dat in redelijkheid niet tot een oplossing kan worden gekomen, kunt u beiden besluiten het Kadaster in te schakelen om de grens te laten opmeten. In feite besluit u dan samen om een einde aan het geschil te maken doordat beiden zich conformeren aan de uitslag van de meting.

De kracht van de executeur

dinsdag 10 maart 2015

Executeurs worden meestal aangesteld in een testament om te ontzorgen. Zij verlossen degene die de executeur aanstelt van de zorg wie de nalatenschap moet gaan regelen. Maar executeurs ontzorgen ook de nabestaanden, die eigenlijk niks anders hoeven te doen dan wachten tot hun aandeel in de erfenis wordt uitbetaald.

Het aanstellen van een executeur lijkt dus een win-winsituatie voor alle betrokkenen. En dat kan het ook zeker zijn! Toch kunnen nabestaanden de executeur flink dwars zitten.

Voortzetting huurovereenkomst na overlijden huurder

dinsdag 10 maart 2015

Wanneer een huurder van een woning overlijdt, eindigt de huurovereenkomst. De woning staat dan weer ter vrije beschikking van de verhuurder. In de praktijk blijkt echter vaak dat de gehuurde woning niet alleen door de huurder werd bewoond, maar tevens door een inwonend kind. De huurovereenkomst kan dan alleen in stand blijven en worden voortgezet door het inwonend kind, als er sprake is geweest van een duurzame gemeenschappelijke huishouding door de huurder en het inwonend kind.

Bestuurders volledige rechtsbevoegde vereniging niet aansprakelijk voor schulden

dinsdag 10 maart 2015

In tijden van financiële nood van de vereniging kunnen bestuurders wel eens rare stappen zetten. Dat blijkt uit een situatie waarin twee bestuursleden namens de vereniging een geldleningsovereenkomst aangaan met een schuldeiser van de vereniging. Zij stellen zich in de overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk voor het terugbetalen van de schuld. Uiteindelijk kan de vereniging niet meer aan haar verplichtingen voldoen en worden de twee bestuurders aangesproken op betaling van de resterende schuld. Echter, dat slaagt niet zo maar.

Hof geeft spoorboekje voor verkoop echtelijke woning in vechtscheiding

dinsdag 03 maart 2015

Het aantal vechtscheidingen neemt de laatste jaren flink toe. De inzet is gevarieerd: kinderen, geld, eigen huis. Rechters hebben het er druk mee. Het hof in Den Haag is zelfs zover gegaan om de scheidende partijen procedurele richtlijnen mee te geven als leidraad bij de verdeling van hun eigen huis. Daarmee hoopt het hof beide partijen uit de vechthouding te krijgen.

Pagina's