Archief

Ontkenning duomoederschap

woensdag 29 april 2015

Een kind heeft altijd maar één biologische moeder. Een kind kan niet ontkennen dat de vrouw die hem op de wereld heeft gezet ook in juridisch opzicht zijn moeder is. Wel is het mogelijk om via de rechter een procedure ontkenning vaderschap in te stellen. En sinds het duomoederschap is ingevoerd kan een kind ook een procedure aanspannen als hij niet wenst dat zijn duomoeder ook in juridische zin zijn moeder is.

Voorkom schijn van misbruik bij eigen faillissementsaanvraag

woensdag 29 april 2015

Een onderneming die al enige tijd geen activiteiten ontplooit, nauwelijks geld ter beschikking heeft maar wel schulden, doet er goed aan om te kijken of directe liquidatie beter is dan zelf faillissement aanvragen. Daarmee voorkomt u dat de rechter uiteindelijk oordeelt dat u misbruik heeft gemaakt van uw bevoegdheid om zelf het faillissement van uw onderneming aan te vragen.

2% overdrachtsbelasting bij aankoop onbewoonbaar verklaarde woning

woensdag 29 april 2015

In de praktijk blijkt er nog vaak onduidelijkheid te bestaan over de vraag welk tarief aan overdrachtsbelasting is verschuldigd bij aankoop van vastgoed. Voor aankoop van een bestaande woning geldt sinds 1 juli 2012 een overdrachtsbelastingtarief van 2%. Door de overheid is dit verlaagde tarief ingevoerd om aan de vastzittende woningmarkt een stimulans te geven. Aankoop van ander vastgoed, zoals bedrijfspanden en industriegronden, wordt belast met 6% overdrachtsbelasting.

Rechtskeuze bij opstellen testament

dinsdag 21 april 2015

Wonen in het buitenland is voor de één een droom en voor de ander werkelijkheid. Het blauw van de lucht en de temperatuur van het zeewater trekt veel mensen in eerste instantie aan, maar hebben zij ook oog voor de zakelijke kant?

Het maken van een testament vraagt in dergelijke gevallen de nodige aandacht. In het buitenland gelden doorgaans andere regels dan in Nederland. Een testament waarin niet of niet voldoende rekening wordt gehouden met die verschillen kan na overlijden voor veel onduidelijkheden zorgen.

Schenking rente belet aftrek eigenwoningrente niet

dinsdag 21 april 2015

Rente die is betaald op een (hypothecaire) lening die is gesloten voor verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning, is aftrekbaar in Box I van de inkomstenbelasting. Dit geldt niet alleen voor een geldlening die via de bank is afgesloten, maar ook voor onderhandse leningen, bijvoorbeeld gesloten met de ouders van de belastingplichtige, is aftrekbaar.

Formulering van echtscheidingsstukken cruciaal bij onenigheid

dinsdag 21 april 2015

Het kennis nemen van en berusten in een echtscheidingsbeschikking betekent niet dat de alimentatie voor altijd vaststaat. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden. Voor de alimentatieplichtige mogelijk een hard gelag, voor de alimentatiegerechtigde goed nieuws. Uit de behandeling van deze zaak blijkt eens te meer hoe belangrijk het is om de inhoud van de echtscheidingsbeschikking en de akte van berusting ondubbelzinnig te redigeren.

Duizenden instellingen zijn ANBI-status kwijt

dinsdag 14 april 2015

Algemeen nut beogende instellingen, zoals goede doelen, sport- en andere verenigingen en vele stichtingen (ANBI's) staan onder streng toezicht van de Belastingdienst. Immers, met deze status profiteren zij van grote belastingvoordelen bij schenkingen en erfenissen. Sinds vorig jaar moeten ANBI-instellingen op hun website inzicht geven in hun doen en laten. Gebeurt dat niet, of blijkt uit de gepubliceerde gegevens dat de instellingen niet correct handelen, dan wordt hen de ANBI-status ontnomen. Dat overkwam tot nu toe bijna 9.000 instellingen.

Landgoedwoningen en erfbelasting

dinsdag 14 april 2015

Voor woningen die onder de Natuurschoonwet vallen, gelden bijzondere regels. Een voorbeeld daarvan is dat de waarde van de omliggende tuin en het erf buiten de waardering voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt gelaten.

Moet koper ruilverkavelingslasten uitdrukkelijk aanvaarden?

dinsdag 14 april 2015

Bij het sluiten van een koopovereenkomst betreffende een onroerende zaak, is de verkoper verplicht de koper op de hoogte te stellen van de bijzondere lasten en beperkingen die op de onroerende zaak drukken. Die lasten en beperkingen kunnen onder meer erfdienstbaarheden en kettingbedingen zijn, maar ook de verplichting om ruilverkavelingsrente te betalen.

Geen ANBI-status!

dinsdag 07 april 2015

Een organisatie die het algemeen belang dient, kan bij de Belastingdienst een zogenaamde ANBI-status aanvragen. Op die manier hoeft de organisatie over ontvangen schenkingen en erfenissen geen schenk- of erfbelasting te betalen.

De Rechtbank Gelderland oordeelde onlangs over een zaak waarin de ANBI-status werd geweigerd. Een van de regels bij de aanvraag van de ANBI-status is dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon niet over het vermogen van instelling mag beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Pagina's