Archief

Villa aangekocht maar geen toepassing verlaagd tarief overdrachtsbelasting

dinsdag 26 mei 2015

Overdrachtsbelasting is een heffing die u betaalt als u een bestaande woning, recreatiewoning, winkel- of bedrijfspand in eigendom verwerft. Deze belasting bedraagt 2 procent van de koopsom van de woning. Voor het verkrijgen van een winkel- of bedrijfspand betaalt u 6% overdrachtsbelasting.

Het verlaagde tarief van 2% is bij het in eigendom verkrijgen van een woning alleen dan van toepassing als op het moment van de eigendomsoverdracht het pand is bestemd voor woonruimte. Het is dus van belang welke status het pand op het moment van eigendomsoverdracht heeft.

Rekening en verantwoording executeur controleren

dinsdag 26 mei 2015

Ook al is er een executeur aangesteld, dat betekent niet dat de erfgenamen achterover kunnen leunen. Natuurlijk doet de executeur al het werk, en zijn de erfgenamen niet eens bevoegd om zelf te handelen. Toch is er een belangrijke taak weggelegd voor de erfgenamen: namelijk de controle van de rekening en verantwoording van de executeur!

Bestuurder aansprakelijk voor niet deponeren van jaarrekeningen

dinsdag 26 mei 2015

BV X heeft bijna tien jaar lang geen jaarrekening gedeponeerd. Onvoorstelbaar, maar het blijkt voor te komen, getuige een recente zaak voor de rechtbank Rotterdam. Ook de administratie van de betreffende bv blijkt niet het wettelijk vereiste inzicht te geven. Tot die ontdekking komt de curator van het inmiddels faillerende bedrijf. Hij stelt de bestuurder van de onderneming aansprakelijk voor ontstane schulden, omdat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.

Verrekening bron van onenigheid bij echtscheiding

dinsdag 19 mei 2015

In veel huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat echtelieden elke gemeenschap van goederen uitsluiten. Die afspraak kan ook zijn aangevuld met een periodiek verrekenbeding. Dat betekent dat zij periodiek, bijvoorbeeld eenmaal per jaar, het overgespaarde inkomen van beiden met elkaar verrekenen. Er wordt dan ook opgenomen dat de verrekenplicht vervalt als een van beiden een verzoek tot echtscheiding indient. Wat zou er nog mis kunnen gaan?

Onjuiste opgave van oppervlakte appartement

dinsdag 19 mei 2015

Om de koper een indruk te geven van het woonoppervlak van het te koop aangeboden appartement, wordt dikwijls in advertenties de oppervlakte vermeld. Meestal is dat slechts een indicatie van de werkelijke oppervlakte. Wordt een koopovereenkomst gesloten en volgt daarop ook de eigendomsoverdracht, dan is het gebruikelijk dat in beide akten de bepaling wordt opgenomen dat de koper aan de opgegeven grootte of oppervlakte geen rechten kan ontlenen.

Geen voogdij als beide ouders overlijden

dinsdag 19 mei 2015

Het regelen van voogdij is nog altijd een ondergeschoven kindje. Veel ouders gaan er niet van uit dat zij beiden zullen overlijden voordat hun kinderen achttien jaar worden.

Ontbonden vennootschap kan door herroeping herleven

dinsdag 12 mei 2015

Een bv kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Soms gebeurt dat te snel, bijvoorbeeld omdat er nog een geldlening aan een relatie openstaat. Een vordering uit geldlening kan alleen worden overgedragen als de vennootschap nog bestaat. Om dat probleem op te lossen kan de AvA tot herroeping van de ontbinding van de bv overgaan.

De spoorloze erfgenaam

dinsdag 12 mei 2015

Bij het afwikkelen van een erfenis is de medewerking van alle erfgenamen nodig. Als één van de erfgenamen onvindbaar is dan liggen de werkzaamheden stil. Van de bankrekening van de overledene kunnen geen betalingen gedaan worden en ook een huis kan zonder de handtekening van alle erfgenamen niet verkocht worden.

Koop verontreinigde grond zonder voorafgaand onderzoek

dinsdag 12 mei 2015

Bij koop van een onroerende zaak moet aan de conformiteitseis worden voldaan, dat wil zeggen dat de gekochte zaak dient te voldoen aan de koopovereenkomst. In het bijzonder dient de zaak geschikt te zijn voor het ‘normale gebruik’.

Zorgplicht taxateur woning

dinsdag 05 mei 2015

Om een hypothecaire lening aan te vragen is het niet ongebruikelijk dat van de aanvrager een taxatierapport van de woning wordt verlangd. In de opdracht aan de taxateur zal ook moeten worden aangegeven dat de taxatie moet worden verricht in het kader van de aanvraag voor een hypothecaire financiering.

Pagina's