Archief

Nieuwe regels grensoverschrijdende erfenissen

dinsdag 23 juni 2015

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. De verordening is bedoeld om meer eenheid te brengen in de manier waarop in Europa met grensoverschrijdende erfenissen wordt omgegaan.

BV-aandelen kunnen geen negatieve waarde hebben

dinsdag 23 juni 2015

Na echtscheiding waarbij een van beide partners een bv bezit, rijst nogal eens verschil van mening over de waarde van de aandelen in de bv. In veel gevallen behoren de aandelen namelijk tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Met andere woorden, beide partners zijn elk voor 50% eigenaar van de aandelen.

Er zijn ook situaties waarin de bv een negatief vermogen heeft. De vraag is dan hoe de aandelen moeten worden gewaardeerd. In een concrete situatie oordeelde het hof dat de waarde van aandelen van een bv niet minder dan nihil kan zijn. Wat vindt de Hoge Raad daarvan?

Huis kopen op een veiling: waar moet je op letten?

dinsdag 23 juni 2015

Als de bank overgaat tot openbare verkoop van een woning omdat de eigenaar niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de bank bij de rechter een verzoek indienen voor het inroepen van het huurbeding. Het inroepen van het huurbeding is mogelijk als de eigenaar ná de vestiging van de hypotheek de woning zonder toestemming van de bank heeft verhuurd aan derden.

Verdeling gemeenschappelijk goed blijft altijd opeisbaar

dinsdag 16 juni 2015

Pensioenaanspraken na een echtscheiding kunnen niet verjaren. Dat zegt de Hoge Raad in een recent arrest. De vraag was of iemand meer dan twintig jaar na echtscheiding nog een verdeling kon opeisen van het pensioen dat de (ex)partner tijdens het huwelijk had opgebouwd.

Teruggaaf overdrachtsbelasting na ontbinding koop

dinsdag 16 juni 2015

Als de koper van een pand van plan is een andere bestemming aan het pand te geven, wil hij er zeker van kunnen zijn dat hij deze plannen ook kan verwezenlijken. Bij het sluiten van de koopovereenkomst is vaak nog niet bekend of een bouwvergunning voor het realiseren van de bestemming zal worden verleend.

Wetsvoorstel negatieve nalatenschappen

dinsdag 16 juni 2015

Het erven van schulden is voor veel mensen een onaangename gedachte. Toch hoeft dat niet zo te zijn. In de Nederlandse wet is namelijk de mogelijkheid opgenomen om een erfenis te weigeren of te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. In dat laatste geval wordt de erfgenaam niet aansprakelijk voor schulden, voor zover deze de baten overstijgen.

Erfgenamen beter beschermd

donderdag 11 juni 2015

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) wil erfgenamen beter beschermen tegen nalatenschapsschulden. Door een wijziging van het erfrecht kan een erfgenaam zijn privévermogen straks beter beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In het bestaande erfrechtstelsel kan een erfgenaam een nalatenschap aanvaarden of verwerpen.

Terugwerkende kracht voor vruchtgebruiktestament

dinsdag 09 juni 2015

In mei 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën een goedkeuring gegeven voor situaties waarin erfgenamen te maken hebben met een vruchtgebruiktestament. Bij een vruchtgebruiktestament krijgt de langstlevende ouder doorgaans het genot van het bezit. Zo mogen zij bijvoorbeeld in het huis blijven wonen en de banktegoeden gebruiken. De kinderen moeten wachten tot het vruchtgebruikrecht van hun langstlevende ouder vervalt, meestal door diens overlijden.

Privéaansprakelijkheid van bestuurder bv pas na voldoen aan zware criteria

dinsdag 09 juni 2015

De nachtmerrie van veel bestuurders van een bv is dat zij hoofdelijk – in privé – aansprakelijk kunnen worden gesteld voor handelingen die zij namens de bv verrichten. Gelukkig is een dergelijk scenario niet snel aan de orde. Wil dat wel gebeuren, dan moet er sprake zijn van een voldoende ernstig verwijt. Dit criterium is bij deze aansprakelijkheid zelfs zwaarder dan dat bij het plegen van een onrechtmatige daad.

Boete wegens niet opnemen kettingbeding

dinsdag 09 juni 2015

Kettingbedingen in overdrachtsakten bestaan vaak uit verplichtingen die de eigenaar van een pand aan opvolgende eigenaren moet opleggen, bijvoorbeeld een verbod om een bepaald soort bedrijf in het pand te vestigen. Als de verplichting bij een volgende overdracht niet wordt opgelegd (de ketting wordt dan verbroken) volgt een boete. Ook als de eigenaar het pand gaat verhuren, is hij verplicht het kettingbeding in de huurovereenkomst op te nemen.

Pagina's