Archief

Schending zorgplicht bank

dinsdag 15 december 2015

Veel huiseigenaren worden momenteel geconfronteerd met de afloop van de vaste rentetermijn. Gedurende afgelopen jaren waren deze huiseigenaren verzekerd van een vast te betalen rentepercentage. Bij een afgesproken variabel rentepercentage kan deze rente voortdurend fluctueren. De bank kan dan op elk moment de rente aanpassen, zowel naar beneden als naar boven. Huiseigenaren willen over het algemeen zekerheid, zodat zij meestal kiezen voor een rentevaste periode.

Legaat van een percentage en waarde woning

dinsdag 15 december 2015

Veel mensen nemen een legaat in de vorm van een percentage van de nalatenschap op in hun testament. Het zorgt ervoor dat degene die het testament heeft gemaakt gerust kan slapen, óók als de waarde van de nalatenschap onverhoopt daalt.

Schadevergoeding bij uittreding uit coöperatie

dinsdag 15 december 2015

Leden van coöperaties zijn vrij om hun lidmaatschap van de coöperatie te beëindigen. Ten opzichte van het lidmaatschap van een vereniging is er wel een belangrijke uitzondering. Er kunnen namelijk in de statuten van een coöperatie voorwaarden worden verbonden aan de uittreding. Tot voor kort was het de vraag of dergelijke voorwaarden volledig in de statuten moesten worden omschreven, of dat daarin slechts een grondslag behoeft te worden gegeven met een verdere uitwerking in het huishoudelijk reglement. De Hoge Raad heeft daarin deze zomer duidelijkheid verschaft.

Echtpaar wil gezamenlijk levenseinde

dinsdag 08 december 2015

Iemand die een ander van het leven berooft, is onwaardig om te erven. Anders gezegd: deze persoon heeft volgens de Nederlandse wet geen recht op de erfenis. Deze regel moet voorkomen dat mensen – door een erfenis verblind – een ander iets aandoen om daar zelf beter van te worden.

Teruggaaf overdrachtsbelasting bij ontbindende voorwaarde

dinsdag 08 december 2015

De bij aankoop van een onroerende zaak betaalde overdrachtsbelasting kan worden teruggevraagd als een in de akte opgenomen ontbindende voorwaarde wordt vervuld. Dat kan het geval zijn als partijen bij de levering van een perceel grond afspreken, dat de zaak zal worden terug geleverd als voor een bepaalde datum geen bouwvergunning is verleend.

Soms ongelijke verdeling schulden bij echtscheiding mogelijk

dinsdag 08 december 2015

Normaal gesproken is het niet mogelijk om bij echtscheiding af te wijken van de geldende regel dat de schulden en bezittingen door beide partners op fiftyfifty basis wordt verdeeld. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan het redelijk en billijk zijn om van die regel af te wijken.

Te verkopen aandelen meestal eerst aan medeaandeelhouder aanbieden

dinsdag 01 december 2015

Veel statuten van bv’s bevatten de bepaling dat – voordat een aandeelhouder zijn of haar aandelen kan verkopen – hij of zij deze eerst moet aanbieden aan de medeaandeelhouder(s). Wat nu als beide partijen er qua prijs niet uitkomen?

Hoe werkt contractovername?

dinsdag 01 december 2015

Het Burgerlijk Wetboek kent een bijzondere regeling voor overname van contracten. In de praktijk blijkt dat bij contractovername vaak over het hoofd wordt gezien, dat de medewerking van de andere partij is vereist. Een contractpartij krijgt door overname van het contract immers te maken met een ander dan met wie hij het oorspronkelijke contract heeft gesloten. Daar hoeft de contractpartij geen genoegen mee te nemen. Om die reden is in de wet opgenomen, dat bij contractovername altijd de medewerking van de contractpartij is vereist.

Vruchtgebruik voor onterfde levenspartner

dinsdag 01 december 2015

Soms wordt iemand bij overlijden verrast door het testament van de overleden partner, omdat er in staat dat de partner de gezamenlijke woning niet of niet helemaal erft. In de wet is voor die gevallen een regeling opgenomen. De karig bedeelde partner kan de rechter vragen om een vruchtgebruik zodat hij de woning toch kan blijven gebruiken.

Zo speelde er onlangs een zaak waarbij het Hof Arnhem-Leeuwarden moest beslissen over een soortgelijke situatie. De overledene had zijn neef tot enig erfgenaam en executeur benoemd en de geregistreerd partner bleef met lege handen achter.