Archief

Uitkering levensverzekering niet voor partner maar voor onterfde kinderen

dinsdag 08 maart 2016

Iemand die een levensverzekering afsluit, moet bij de verzekeringsmaatschappij opgeven aan wie de verzekering moet uitbetalen bij overlijden. De zogenaamde begunstiging. Heel vaak wordt dan voor een standaard opsomming van begunstigde personen gekozen. Maar als uw situatie niet standaard is kan de uitkering van de levensverzekering heel anders uitpakken dan gedacht.

Eerbiediging recht van weg

dinsdag 08 maart 2016

Erfdienstbaarheden kunnen onder meer ontstaan door vestiging bij notariële akte. Een bekend voorbeeld is de erfdienstbaarheid van weg, waarbij op een perceel grond (de weg), ook wel genoemd het dienende erf, de last wordt gelegd doorgang of uitweg te verschaffen aan de eigenaar van een naast gelegen perceel, ook wel genoemd het heersend erf. De rechter kan echter op vordering van de eigenaar van het dienende erf de erfdienstbaarheid wijzigen dan wel opheffen.

Gaat voogd voor op ouder zonder gezag?

woensdag 02 maart 2016

Soms wil een moeder niet dat haar kind na overlijden door de biologische vader wordt opgevoed. Zij zal er in die gevallen tijdens leven meestal niet mee instemmen dat de vader het gezag krijgt over het kind. De meeste moeders met deze wens benoemen een voogd, voor het geval zij komen te overlijden. De voogd kan dan tot het 18e levensjaar voor het kind zorgen.

Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij schenking onderneming binnen 5 jaar

dinsdag 01 maart 2016

Wettelijk vastgelegde termijnen bieden bijna geen enkele ruimte voor afwijking. Dat geldt ook voor de bedrijfsopvolgingsregeling waarin wordt beoogd het schenkings- en erfrecht voor de opvolger te beperken tot nihil. Bij gemeenschap van goederen is een familiebedrijf eigendom van beide ouders. Als een van hen overlijdt, gaat die helft met toepassing van deze regeling over op de achterblijvende ouder. Hoe werkt de bedrijfsopvolgingsregeling als een van de kinderen het bedrijf overneemt en de langstlevende ouder alle aandelen aan dat kind wil schenken?

Begrip ‘winkel’ in splitsingsakte appartementen

dinsdag 01 maart 2016

Bij splitsing van (in aanbouw zijnde) gebouwen in appartementsrechten wordt aan de privégedeelten een bestemming gekoppeld. Zo kan een privégedeelte worden bestemd tot ‘woning’, ‘winkel’ of meer specifiek tot ‘horecagelegenheid’. In beginsel is het niet toegestaan de privégedeelten anders te gebruiken dan de daaraan in de splitsingsakte gegeven bestemming. Bij gebruik in strijd met de bestemming, kan door de Vereniging van Eigenaren (VVE) op grond van een in de splitsingsakte vastgelegde bepaling, een boete worden opgelegd.

Pagina's