Archief

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting van toepassing

dinsdag 28 juni 2016

Sinds de verlaging van het tarief voor de overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning, bestaat er nogal wat onduidelijkheid over welk tarief van toepassing is. Bij aankoop van onroerend zaken, zoals een woonhuis of een perceel grond, moet overdrachtsbelasting worden betaald. Jarenlang was er maar één tarief en dat was 6%, maar om de woningmarkt een stimulans te geven heeft de overheid in 2012 het tarief bij overdracht van een woning verlaagd naar 2%. Dit geldt echter alleen voor onroerende zaken, die naar hun aard bestemd zijn als woning.

Aangifte door adviseur niet altijd bindend

dinsdag 28 juni 2016

Mag de belastinginspecteur altijd afgaan op een door een adviseur namens diens klanten ingediende aangifte voor de inkomstenbelasting? Als er een ondubbelzinnige opdracht of volmacht is verstrekt, zal het antwoord op die vraag meestal bevestigend zijn. Soms is daarvan echter in onvoldoende mate sprake. Het uitsluitend verstrekken van het zogenaamde Beconnummer (registratienummer bij de belastingdienst) van de adviseur aan de klant voldoet niet.

Veranderde gezinssamenstelling en testament

dinsdag 28 juni 2016

Steeds vaker is er sprake van nieuw samengestelde gezinnen. Na een scheiding komen mensen een nieuwe partner tegen, die zelf ook kinderen heeft, en soms krijgt het nieuwe stel samen ook weer kinderen. Het maken van een testament voor deze situaties geeft vaak wel wat hoofdbrekens, en het komt ook regelmatig voor dat mensen denken dat het testament, gemaakt tijdens de vorige relatie, nog wel volstaat.

De pinpas van de overledene

dinsdag 21 juni 2016

Hoe vaak komt het niet voor dat iemand die hulpbehoevend wordt, de pinpas meegeeft aan de kinderen of de buurvrouw, om boodschappen te kunnen doen? Meestal gaat het goed, en worden de boodschappen keurig gedaan. Maar steeds vaker worden er gevallen bekend waarbij niet alleen boodschappen worden gedaan, maar er vlak voor overlijden ook grote bedragen zijn opgenomen met de pinpas. Vermoedelijk met als doel de andere erfgenamen en de belastingdienst te slim af te zijn.

Roerend of onroerend?

dinsdag 21 juni 2016

De vraag of een zaak roerend of onroerend is, kan van belang zijn bij het wel of niet verschuldigd zijn van belasting, zoals overdrachtsbelasting (OB) of onroerende zaakbelasting (OZB), maar kan echter ook een criterium zijn voor het wel of niet recht hebben op huurtoeslag. Ook voor de wijze waarop een zaak moet worden overgedragen speelt deze vraag een rol. Bij onroerende zaken moet de overdracht plaatsvinden bij notariële akte, gevolgd door inschrijving van een afschrift daarvan in de openbare registers bij het Kadaster.

Verplicht gesprek vóór echtscheiding

dinsdag 21 juni 2016

Minister Van der Steur wil echtparen die willen scheiden en aangewezen zijn op door de overheid betaalde rechtsbijstand, verplichten om eerst een oriëntatiegesprek met een echtscheidingsadvocaat of -notaris of een gespecialiseerde mediator aan te gaan. Ook een specialist van het Juridisch Loket is daartoe bevoegd. Doet u dat niet, dan maakt u – als de plannen door gaan – bij echtscheiding geen aanspraak op rechtsbijstand op overheidskosten.

Recht om te worden gehoord ondanks onzorgvuldig handelen

dinsdag 14 juni 2016

Iedereen heeft het recht om gehoord te worden voordat een besluit wordt genomen waarmee zijn belangen niet gediend zijn, zo oordeelt de Hoge Raad. Dat recht blijft volgens de Hoge Raad ook overeind als de belastingdienst vindt dat het belang op inning van een belastingschuld dat individuele belang te boven gaat. Dat geldt ook voor de bestuurder van de bv die een belastingschuld heeft.

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen ook door Eerste Kamer aangenomen

dinsdag 14 juni 2016

Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel waarbij erfgenamen beschermd worden tegen het erven van schulden.

Erfgenamen die de erfenis al aanvaard hebben en er dan achter komen dat er nog een grote schuld is, kunnen de rechter binnen 3 maanden vragen om de nalatenschap toch beneficiair te mogen aanvaarden. Zij worden dan niet aansprakelijk voor meer schulden dan er baten zijn.

Het wetsvoorstel zal met ingang van 1 september 2016 in werking treden.

Hinder bij uitbouw niet altijd onrechtmatig

dinsdag 14 juni 2016

Vooraf de buren informeren over de plannen voor een eventuele uitbouw kan veel ergernis voorkomen. Niet in alle gevallen is er sprake van hinder, aantasting van de privacy, verminderd zonlicht of waardedaling van de woning, maar dat kan wel. En bij het verlenen van ontheffing van het bestemmingsplan en afgifte van een bouwvergunning, houdt de gemeente niet altijd rekening met eventueel daardoor veroorzaakte onrechtmatige hinder voor de eigenaar van de naastgelegen woning.

Wie betaalt de uitvaart?

dinsdag 07 juni 2016

Als iemand komt te overlijden, dan heeft het regelen van de uitvaart meestal prioriteit. Maar op dat moment is het nog niet altijd duidelijk of de overledene wel voldoende heeft achtergelaten om de uitvaart van te betalen. Nabestaanden zijn dan bang om hun akkoord te geven voor de rekening van de uitvaartondernemer, het gaat immers vaak om vele duizenden euro’s, en stel dat de bankrekening van de overledene niet toereikend is. Wie moet er dan betalen?

Pagina's