Kettingbeding geldt ondanks ontbreken in leveringsakte

Printvriendelijke versie

Veel leveringsakten van woningen bevatten een clausule dat de koper alle op het pand en perceel rustende erfdienstbaarheden, lasten, beperkingen, zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen aanvaardt. Dan nog komt het soms voor dat een bepaald beding niet blijkt uit de voorgaande akte(n) van levering en andere relevante akten. Dat leidt dan nogal eens tot de vraag aan de rechter om hierin duidelijkheid te geven.

Hof Arnhem-Leeuwarden behandelde onlangs een zaak waarin een kettingbeding ontbrak dat aan een derde het recht gaf om het gekochte terrein te gebruiken. De koper vond dan ook dat hij niet aan dat beding gebonden was en sloot het terrein af voor de gebruiker.
In eerste instantie had de rechter de koper gelijk gegeven, maar in hoger beroep besliste het Hof juist andersom. Het Hof hecht juist veel waarde aan het feit dat de koper in leveringsakte het kettingbeding heeft geaccepteerd. Die conclusie kon het Hof echter niet alleen uit de leveringsakte trekken. Het gaat in deze zaak om alle kettingbedingen voortvloeiend uit voorgaande akten van levering en daarnaast om eventuele andere op het terrein van toepassing zijnde akten. Het gaat dan ook niet alleen om die “andere akten” maar ook om de laatste en voorgaande akten van levering. Daarmee wordt geen twijfel gelaten aan het feit dat het kettingbeding met zijn gevolgen daadwerkelijk aan de koper bekend is.
Wel is daarvoor noodzakelijk dat de koper ook daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen van alle relevante akten, wat in deze zaak ook het geval was. Door uitdrukkelijke aanvaarding hiervan in de leveringsakte heeft koper zich gebonden aan het kettingbeding.

Wilt u meer weten over erfdienstbaarheden of kettingbedingen bij de aankoop van een huis of perceel? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: SDU Opmaat 2017/0316 dd 15/12/17 ECLI:NL:GHARL:2017:10735.