Rechtmatig loonbeslag als restschuld huisverkoop niet wordt afgelost

Printvriendelijke versie

Bij niet-tijdige betaling van uw hypotheekschuld – rente en eventueel aflossing – kan de geldverstrekker besluiten om uw huis te verkopen. Formeel heet dat dan een executieverkoop. Voor veel mensen is de vraag of dat zo maar kan, zonder tussenkomt van de rechter. Sterker nog, heeft de bank of andere geldverstrekker ook nog rechte als het huis is verkocht en er nog restschuld is?

De notariële hypotheekakte dan wel de grosse – afschrift van de hypotheekakte – levert een zogenaamde executoriale titel op. Dat betekent dat de bank of andere geldverstrekker zonder tussenkomst van de rechter het huis kan verkopen als de eigenaar zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Echter, ook als u het huis verkocht heeft en er een restschuld overblijft, heeft de bank uiteraard nog recht op rente en aflossing daarvan. Hoe kan de bank betaling afdwingen als u in gebreke zou blijven?
Loonbeslag is een manier om inning van de restschuld te bewerkstelligen. Echter, kan dat dan nog op basis van de “executoriale titel” in de oorspronkelijke hypotheekakte of moet de rechter daar aan te pas komen?

Het gaat er om of in de hypotheekakte voldoende is omschreven onder welke voorwaarden de lening is verleend. Meestal wordt in de hypotheekakte opgenomen dat de hypotheek wordt verleend tot zekerheid voor de betaling van de schuld en op welke lening de hypotheek (zekerstelling) is verleend. Ook wordt daarin opgenomen hoe de rente en aflossing zullen worden betaald en dat de administratie van de schuldeiseres tot volledig bewijs dient.
In de wet staat dat een grosse (afschrift) van de hypotheekakte executoriale kracht heeft. Daar om heeft de bank bij vordering van de schuld niet de tussenkomst van de rechter nodig en kan de bank – onder de hier vermelde omstandigheden – beslag leggen op uw loon als u de termijnen van de restschuld niet of niet tijdig voldoet.

Wilt u meer weten over de rechten en plichten die voortvloeien uit de hypotheekakte? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Notariaat 29/3/17 - ECLI:NL:RBMNE:2017:894