Risico’s voor samenwoners bij onderlinge lening

Printvriendelijke versie

Het komt regelmatig voor dat de ene partner in een samenwoonrelatie een lening verstrekt aan de andere partner. Bijvoorbeeld een startkapitaal om een eigen zaak te beginnen. Soms wordt die lening als ‘achtergesteld’ gelabeld, dat wil zeggen dat eerst andere schuldeisers aan bod komen voordat aflossing van deze lening aan de orde is. Hoe voorzichtig u daarmee moet zijn, bewijst zich in een situatie dat de samenwoning beëindigd is en het nog openstaande bedrag moet worden terugbetaald.

Het Gerechtshof Amsterdam behandelde een zaak van twee partners die vijf jaar hadden samengewoond en na een jaar samenwoning een overeenkomst van achtergestelde lening hadden gesloten, waarmee de vrouw in staat werd gesteld een eigen zaak te beginnen. In de overeenkomst was vastgelegd het te lenen bedrag, de verplichting om vier procent rente te betalen over de openstaande schuld, vijf jaar achterstelling ten opzichte van andere schuldeisers, de onmogelijkheid tot beroep op verrekening en periodieke aflossing.
Vanwege het uitbreken van de crisis bleek de zaak niet rendabel en werd deze gestaakt. Tijdens de laatste jaren van de relatie en de periode erna werd er mondjesmaat afgelost en rente betaald. Dat leidde tot een vordering tot terugbetaling via de rechter.

Bij de beoordeling van het geschil speelt de vraag of het hebben van een duurzame relatie, vastgelegd in een notarieel samenlevingscontract, de in de geldleningsovereenkomst gemaakte afspraken opzij kan zetten. Ook speelt de vraag of er mogelijk toch sprake is van een risicodragende investering van de man.
Allemaal niet aan de orde, vindt het Hof. Het feit dat een lening is achtergesteld wil nog niet zeggen dat het een risicodragende investering is. Het is aan de vrouw om te bewijzen dat de bedoeling van partijen bij het aangaan een andere is geweest dan uit de tekst van de geldleningsovereenkomst blijkt. Is een dergelijk bewijs niet leverbaar, dan houdt dit argument geen stand. De schuld moet worden afgelost, plus de rente daarover.

Wilt u weten op welke manier u alle mogelijke wenselijke en onwenselijke gevolgen van afspraken in geldleningsovereenkomsten en samenlevingscontract in overeenstemming met elkaar brengt? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak en wij helpen u heldere afspraken vast te leggen waarmee u beiden uit de voeten kunt.

Bron: Opmaat Personen- en Familierecht, nieuws 2013/280