Drie mogelijkheden van aansprakelijkheid in maatschap

Printvriendelijke versie

Het is niet altijd even eenvoudig voor een schuldeiser om een schuldenaar aansprakelijk te stellen. Daar gelden regels voor die in de wet zijn vastgelegd. Ondanks die regels levert de uitleg daarvan in de praktijk nogal eens vragen op, bijvoorbeeld als er maatschappen bij betrokken zijn. De Hoge Raad heeft drie mogelijkheden aangegeven voor het aansprakelijk stellen van een schuldenaar (dat kan zijn een maatschap of een individuele maat) voor diens tekortkoming in nakoming van een overeenkomst.

Allereerst kunt u als benadeelde partij de maatschap zelf aansprakelijk stellen voor een tekortkoming. U moet zich dan richten op de gezamenlijke vennoten. U kunt zich dan verhalen op het afgescheiden vermogen van de maatschap.

Een tweede mogelijkheid is dat u vennoten individueel aansprakelijk stelt. Alle vennoten zijn voor een gelijk deel aansprakelijk als de door de maatschap geleverde prestatie deelbaar is. Een deelbare prestatie is de verplichting voor de maatschap tot betaling van een geldsom. Een ondeelbare prestatie is bijvoorbeeld de verplichting tot levering van een huis of tot het verrichten van een bepaalde dienst. In dat geval zijn alle maten hoofdelijk aansprakelijk en kunt u zich verhalen op het privévermogen van elke vennoot afzonderlijk.

De derde mogelijkheid is dat u verhaal haalt bij de feitelijke opdrachtnemer. Dan stelt u de persoon aan wie de opdracht is verleend, hoofdelijk aansprakelijk. Daar moet u wel goed over nadenken, omdat het best zo kan zijn dat die persoon een ondergeschikte is van een vennoot.

Al het voorgaande gaat echter overboord als de maatschap of de vennoten de werking van de wet op dit punt en de daarop gebaseerde (hoofdelijke) aansprakelijkheid bij overeenkomst of in de algemene voorwaarden hebben uitgesloten.

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid van en in een maatschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat voor het Notariaat, nieuws 2014/421; ECLI:NL:HR:2013:BY7840