Wetsvoorstel negatieve nalatenschappen

Printvriendelijke versie

Het erven van schulden is voor veel mensen een onaangename gedachte. Toch hoeft dat niet zo te zijn. In de Nederlandse wet is namelijk de mogelijkheid opgenomen om een erfenis te weigeren of te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. In dat laatste geval wordt de erfgenaam niet aansprakelijk voor schulden, voor zover deze de baten overstijgen.

Toch bleek dat er nog veel mensen, die een positief lijkende nalatenschap zuiver hadden aanvaard, later geconfronteerd werden met een onverwachte schuld. In die gevallen geldt ‘eenmaal aanvaard, blijft aanvaard’ en dan hoort het betalen van de schuld er ook bij.

Of er sprake is van een onverwachte schuld, hangt af van wat de erfgenaam wist of kon weten. Van een erfgenaam mag worden verwacht dat hij goed onderzoekt waar de nalatenschap uit bestaat en ook dat hij de waarde voorzichtig inschat.

In 2014 is een ontwerp wetsvoorstel gemaakt over dit onderwerp. Er werd geopperd om in de wet een bepaling op te nemen voor uitzonderlijke situaties. Namelijk gevallen waarin een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en nadien – zonder dat hem hierover een verwijt kan worden gemaakt – met een onverwachte schuld wordt geconfronteerd. De erfgenaam krijgt in het voorstel alsnog de mogelijkheid om binnen drie maanden naar de kantonrechter te gaan. De erfgenaam kan de erfenis – voor wat betreft deze nieuwe schuld – dan beneficiair aanvaarden.

Om erfgenamen beter te beschermen tegen negatieve erfenissen heeft de regering ook voorgesteld om de gedragingen van een erfgenaam, waaruit mag worden afgeleid dat hij zuiver heeft aanvaard, te beperken. Een erfgenaam heeft zich alleen nog maar als zuiver aanvaardend erfgenaam gedragen als hij goederen uit de nalatenschap aan de schuldeiseres onttrekt, bijvoorbeeld door verkoop of door een hypotheek te vestigen op een huis uit de nalatenschap. Het meenemen van familiefoto’s, het op laten halen van zaken zonder waarde door de kringloop, het betwisten van een schuld of het voorschieten van een nota, valt hier dan niet onder. Ook het ontruimen van de kamer in het verzorgingshuis valt niet onder aanvaarden, zolang de inboedel maar beschikbaar wordt gehouden voor schuldeisers, bijvoorbeeld door opslag.

Het wetsvoorstel lijkt op deze punten duidelijkheid te geven en is op 11 juni 2015 bij de Tweede Kamer ingediend. We houden u op de hoogte!

Heeft u al te maken met het accepteren van een erfenis? We helpen u graag bij het maken van veilige keuzes.

Bron: Notamail 2015/145