Voorkeursrecht tot koop genegeerd

Printvriendelijke versie

In huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten komen verhuurder en huurder vaak een voorkeursrecht tot koop overeen. Als een voorkeursrecht is overeengekomen en de verhuurder besluit het pand te verkopen, dan moet hij dit eerst aan de huurder te koop aanbieden. Het voordeel voor de huurder is dat hij tijdens de huurperiode kan bepalen of zijn bedrijfsactiviteiten wel voldoende bedrijfsresultaat opleveren, zodat hij de huisvestingskosten kan betalen.

Schending van het voorkeursrecht kan voor de huurder aanzienlijke financiële schade met zich meebrengen. Gaat de verhuurder over tot verkoop van het pand zonder eerst de huurder in de gelegenheid te hebben gesteld het pand te kopen, dan pleegt de verhuurder wanprestatie. De vraag is dan ook of de koper van het pand, door te profiteren van het negeren van het voorkeursrecht, onrechtmatig handelt.

Daarover heeft de Rechtbank Rotterdam zich in juni van dit jaar in een soortgelijke zaak uitgesproken. Naar de mening van de rechtbank is een eventueel onrechtmatig handelen van de koper afhankelijk van bijkomende omstandigheden.

Een belangrijk criterium daarbij is de vraag of de koper op de hoogte was van het bestaan van het voorkeursrecht. Ook de omvang van de schade die de huurder lijdt door schending van het voorkeursrecht speelt hierin een belangrijke rol.
Als de koper bekend was met het voorkeursrecht en bovendien van plan was om de huurovereenkomst op korte termijn te beëindigen, waardoor dit voor de huurder een groot financieel nadeel zou opleveren, handelt de koper onrechtmatig en is hij daardoor schadeplichtig.

De koper kan dan door de rechter worden veroordeeld tot vergoeding van de schade in de vorm van het in eigendom overdragen van het gehuurde aan de huurder.

De voorwaarden waaronder een recht van voorkeur tot koop kan worden gesloten, wijkt af van geval tot geval. Laat u in dat geval adviseren door ons notariskantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 1 juni 2015, RBROT:2015:5028