Teruggaaf overdrachtsbelasting bij ontbindende voorwaarde

Printvriendelijke versie

De bij aankoop van een onroerende zaak betaalde overdrachtsbelasting kan worden teruggevraagd als een in de akte opgenomen ontbindende voorwaarde wordt vervuld. Dat kan het geval zijn als partijen bij de levering van een perceel grond afspreken, dat de zaak zal worden terug geleverd als voor een bepaalde datum geen bouwvergunning is verleend.

Om voor teruggave van de overdrachtsbelasting in aanmerking te komen, moet een verzoek worden ingediend bij de Inspecteur van belastingen. Het verzoek zal alleen worden gehonoreerd als blijkt dat er sprake is van zowel feitelijk als rechtens herstel van de toestand van vóór de verkrijging. Als in het hierboven geschetste geval de bouwvergunning vóór een bepaalde datum niet is verleend en dezelfde zaak wordt vervolgens teruggeleverd tegen terugbetaling van de oorspronkelijke koopsom, zal teruggave van de overdrachtsbelasting aan de orde zijn.

Maar niet elke teruglevering geeft recht op teruggaaf van overdrachtsbelasting.
De Rechtbank Gelderland oordeelde in augustus van dit jaar over een zaak, waarbij in de akte van eigendomsoverdracht een ontbindende voorwaarde was opgenomen op grond waarvan de verkoper het recht (koopoptie) had het pand na 10 jaar in verhuurde staat terug te kopen. Daarbij zijn partijen uitgegaan van de veronderstelling dat bij teruglevering de overdrachtsbelasting zal worden terug betaald.
De rechtbank was het met de inspecteur eens dat er weliswaar sprake is van een ontbindende voorwaarde, maar dat deze voorwaarde niet afhankelijk was van een onzekere gebeurtenis, maar van de wil van partijen. Met andere woorden: het in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde was niet afhankelijk van een objectieve gebeurtenis, waarvan het bij het sluiten van de overeenkomst niet zeker was dat deze zich zou voordoen. Bovendien werd vastgesteld dat een herstel van de toestand van vóór de verkrijging niet aan de orde was, aangezien de koper het pand vrij van huur verkreeg en het pand in verhuurde staat weer terugleverde. Teruggaaf van overdrachtsbelasting werd dan ook geweigerd.

Voor deskundige voorlichting over eventuele teruggaaf van overdrachtsbelasting, is de notaris de enige aangewezen persoon. Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn. U bent van harte welkom.

Bron: Rechtbank Gelderland, 27 augustus 2015, NTFR 2015:3065