Schending zorgplicht bank

Printvriendelijke versie

Veel huiseigenaren worden momenteel geconfronteerd met de afloop van de vaste rentetermijn. Gedurende afgelopen jaren waren deze huiseigenaren verzekerd van een vast te betalen rentepercentage. Bij een afgesproken variabel rentepercentage kan deze rente voortdurend fluctueren. De bank kan dan op elk moment de rente aanpassen, zowel naar beneden als naar boven. Huiseigenaren willen over het algemeen zekerheid, zodat zij meestal kiezen voor een rentevaste periode.

Zodra aan deze periode een einde komt, is het gebruikelijk dat de bank aan de cliënt bericht dat na afloop van de periode een nieuw rentepercentage gaat gelden. De cliënt heeft dan vervolgens nog de keuze om te kiezen voor een kortere of langere rentevaste periode.

Is de bank verplicht u te wijzen op de afloop van de rentevasteperiode? Met andere woorden: rust op de bank de zorgplicht u te informeren? Als de hypotheekrente inmiddels is gestegen, zal het cliënt een zorg zijn of hij wel of niet wordt geïnformeerd, maar als de huidige hypotheekrente lager is dan de op dit moment betaalde rente, heeft de cliënt er alle belang bij dat deze lagere rente in een volgende periode wordt gehanteerd.
Is het dan de bedoeling dat de cliënt hierom bij de bank moet verzoeken?

In de algemene voorwaarden van de leningsovereenkomst valt vaak niet geheel duidelijk op te maken wie van partijen nu het initiatief moet nemen. De bank heeft echter een bijzondere zorgplicht jegens de cliënt en moet in ieder geval kort voor het einde van de lopende rentevasteperiode de cliënt erop wijzen tijdig een verzoek in te dienen voor renteverlaging en een nieuwe vaste renteperiode. Ook kan de bank uit eigen beweging de rente aanpassen, zonder een verzoek van de cliënt af te wachten.
Laat de bank dit na, dan kan de bank aansprakelijk worden gesteld voor de door de cliënt geleden schade.

Twijfelt u of er actie moet worden ondernomen bij spoedige afloop van een rentevasteperiode? Laat de overeenkomst dan checken door de notaris. Een afspraak is snel gemaakt.

Bron: Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 29 april 2015, NJF 2015/332, ECLI:NL:OGEAA:2015:51