Levensexecuteur zet zich door zelfverrijking buitenspel

Printvriendelijke versie

In veel notariële levenstestamenten wordt aan een van de kinderen een algehele volmacht verleend. Het gevolmachtigde kind behartigt dan de vermogensrechtelijke belangen van de ouder als die dat zelf niet meer kan. Het Hof Amsterdam boog zich begin 2016 over een zaak waarin een jaar later op verzoek van de ouder door de kantonrechter zowel een meerderjarigenbewind als een mentorschap over de ouder is ingesteld en een onafhankelijke professional tot bewindvoerder en mentor is benoemd. De gevolmachtigde in het levenstestament kwam hiertegen in verweer. De nieuwe maatregelen zouden niet nodig zijn vanwege het bestaan van het levenstestament.

In deze zaak had de gevolmachtigde al aanzienlijke bedragen uit het vermogen van de ouder gehaald ten gunste van zichzelf. Het Hof noemt het doen van schenkingen in het algemeen niet in het belang van de volmachtgever, behalve als er al sprake is van een schenkingstraditie. Daarvan was echter in dit geval geen sprake. Als dat al zo zou zijn dan geldt nog dat een gevolmachtigde zich niet naar eigen inzicht vermogen van de volmachtgever mag toe eigenen.

In deze zaak speelde ook nog dat de verzorgingskosten van de volmachtgever in de toekomst alleen maar zouden toenemen. Dat maakt een bewind noodzakelijk om de financiële belangen van de volmachtgever goed te behartigen.

Tot slot gold in deze zaak ook dat de volmachtgever zo lang mogelijk thuis wilde blijven wonen, en dat volgens de hulpverleners ook kon. De gevolmachtigde had echter al de verhuizing naar een verzorgingshuis in gang gezet. Vanwege het gedrag van de gevolmachtigde wijkt het Hof af van de in het levenstestament uitgesproken voorkeur voor de gevolmachtigde als eventuele bewindvoerder en mentor.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een levenstestament of van bewindvoering en mentorschep? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2016/59; ECLI:NL:GHAMS:2016:346