Hinder bij uitbouw niet altijd onrechtmatig

Printvriendelijke versie

Vooraf de buren informeren over de plannen voor een eventuele uitbouw kan veel ergernis voorkomen. Niet in alle gevallen is er sprake van hinder, aantasting van de privacy, verminderd zonlicht of waardedaling van de woning, maar dat kan wel. En bij het verlenen van ontheffing van het bestemmingsplan en afgifte van een bouwvergunning, houdt de gemeente niet altijd rekening met eventueel daardoor veroorzaakte onrechtmatige hinder voor de eigenaar van de naastgelegen woning.

Bij de afgifte van een bouwvergunning toetst de gemeente het bouwplan, kijkt of het past binnen het huidige bestemmingsplan en of het voldoet aan het bouwbesluit.

Hoewel het wettelijk niet verplicht is, verdient het aanbeveling dat buren met elkaar in overleg treden. Dit kan helpen onnodige procedures te voorkomen. De gemeente is verplicht om in het lokale huis-aan-huisblad vergunningaanvragen en bouwvergunningen te publiceren, zodat iedereen in de gemeente kan zien wie wat waar wil gaan bouwen. Dit neemt niet weg dat het uiteraard wel zo aardig en verstandig is om de buren van tevoren op de hoogte te stellen van uw bouwplannen. De ervaring leert dat men veel minder snel op weerstand stuit als de buren vanaf het begin bij de bouwplannen worden betrokken. Zeker als vooraf blijkt dat voor het verlenen van een bouwvergunning ontheffing van het huidige bestemmingsplan nodig is.
Bij het tijdig informeren van de buren over de bouwplannen, kan de andere buur zo nodig alternatieven aandragen, die ervoor zorgen dat beide buren nog in lengte van jaren met veel genoegen naast elkaar wonen.

Of er sprake is van hinder moet van geval tot geval worden bekeken. Zo zal moeten worden beoordeeld of door de bouwplannen de daglichttoetreding of het ontvangen van zonlicht wordt beïnvloed. Ook noemenswaardige aantasting van het uitzicht uit de woning van de buurman en mogelijk waardedaling van de woning kan aanleiding geven tot de constatering dat sprake is van onrechtmatige hinder.

Ook de notaris kan u in dergelijke gevallen van deskundig advies voorzien, zodat de gang naar de rechter kan worden voorkomen. U kunt te allen tijde hiervoor een afspraak maken.
Bron: Rechtbank Den Haag, 11 juli 2012, NJF 2012/387